ความเป็นมา

Legend & Information about us

Visit facebook fanpage

จากอดีตสู่ปัจจุบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยระยะแรกเปิดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชาคือ

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ในปี พ.ศ. 2537 ได้รับอนุมัติจากทบวงวิทยาลัย ให้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ในปี 2546 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นมิติใหม่ของภาคการศึกษาและเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

นอกจากนั้นเปิดหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต ที่เน้นการทำวิจัย ไม่มี Course work ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ได้แก่

สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ (Informatics)

ในปี พ.ศ. 2546 คณะได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในทุกสาขาวิชาให้ทันสมัยเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนั้นยังเสริมวิชาบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นงานบริหาร
นอกจากนั้นยังได้เปิดสอนหลักสูตรร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีจุดเด่นที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งภาพรวมและเน้นถึงความรู้ในเชิงปฏิบัติในระดับโรงงานอย่างแท้จริง ได้แก่ หลักสูตร

ปริญญาโทธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (CEOMBA)

ในปี พ.ศ. 2547 คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต "วิศวกร CEO" โดยการเพิ่มชุดวิชาบริหารจัดการ และการตลาดแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เลือกเรียนวิชาโทจำนวน 5 วิชานอกคณะ เพื่อให้การเรียนตรงกับความสนใจของตนเอง หรือตามความต้องการของตลาดแรงงาน อาทิ เช่น โทภาษาจีน โทภาษาอังกฤษ โทภาษาญี่ปุ่น โทเศรษฐศาสตร์ โทบริหารธุรกิจ โทนิติศาสตร์ โทนิเทศศาสตร์ เป็นต้น

ตราสัญลักษณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

อดีตคณบดีจนถึงปัจจุบัน

1

ศาสตราจารย์วิชัย
ศังขจันทรานนท์

พ.ศ.2534 - 2537

2

ดร.จักรกฤษณ์
บูรณะสัมฤทธิ์

พ.ศ.2538 - 2541

3

รศ.ดร.สุรวุฒิ
ประดิษฐานนท์

พ.ศ.2543 - 2545

4

รศ.ดร.โกสินทร์
จำนงไท

พ.ศ.2546 - 2547

5

รศ.ดร.วันชัย
รัตนวงษ์

พ.ศ.2548 - 2550

6

ผศ.ดร.สถาพร
อมรสวัสดิ์วัฒนา

พ.ศ.2551 - 2554

7

รศ.ดร.วันชัย
รัตนวงษ์

พ.ศ.2554 - 2558

8

ผศ.ดร.วัชรวี
จันทรประกายกุล

พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน