Assistance

งานช่วยเหลือและบริการสังคม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการตรวจประเมินระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการปฎิบัติงานด้วยแนวคิดแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

หน่วยงาน: บ.มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด

ปีพุทธศักราช: 2559

สรุปการดำเนินงานโครงการ

  1. พัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้าออนไลน์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  นโยบายและเงื่อนไขการค้าของร้านค้าออนไลน์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทำไว้ และได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified
  2. พัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้าออนไลน์สู่การขยายตลาดระดับสากล