Assistance

งานช่วยเหลือและบริการสังคม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการตรวจประเมินระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

หน่วยงาน: บ.มิตรผลพัฒนา จก.

ปีพุทธศักราช:

เกี่ยวกับโครงการ

  1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับคณะทำงานของบริษัท ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปพัฒนาระบบการจัดการของฝ่ายไร่ ได้แก่ การควบคุมสภาพการทำงานหน้างาน (WSC) การค้นหาอันตราย (CCCF) การควบคุมคุณภาพในกระบวนการการผลิต (ASAKAI) มาตรฐานในการทำงาน (SWS) การวิเคราะห์หาอันตราย (JSA) วิธีการปฏิบัติงาน (WI) และการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย KYT
  2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับคณะทำงานของบริษัท ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการลด MUDA การจัดทำระบบตามแนวทาง JIT และการจัดการต้นทุนการบริการจัดการ (Cost Saving)