Assistance

งานช่วยเหลือและบริการสังคม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การผลิตแบบลีน ภายใต้กิจกรรม kaizen เพื่อเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของกลุ่มบริษัท มิตรผล

หน่วยงาน: บ.พาเนลพลัส จก.

ปีพุทธศักราช:

การตรวจประเมินและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท