Assistance

งานช่วยเหลือและบริการสังคม

6. โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์สู่สากลเพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce

หน่วยงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ปีพุทธศักราช: 2559

รายละเอียด

7. โครงการ “พัฒนาข้อมูลโลจิสติกส์การค้า” ประจำปี 2559

หน่วยงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปีพุทธศักราช: 2559

8. โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน

หน่วยงาน: สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

ปีพุทธศักราช: 2558

รายละเอียด

9. โครงการการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการค้าชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา จุดผ่านแดนด่านสะเดา จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน: สำนักงานสนับสนุนทุนวิจัย

ปีพุทธศักราช: 2557

รายละเอียด

10. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานกับภาคเอกชน

หน่วยงาน: กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ปีพุทธศักราช:

รายละเอียด