Assistance

งานช่วยเหลือและบริการสังคม

11. โครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน

หน่วยงาน: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม

ปีพุทธศักราช: 2557

รายละเอียด

12. โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

หน่วยงาน: บริษัท พาเนลพลัส จำกัด

ปีพุทธศักราช: 2557

รายละเอียด

13. โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีนเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากลให้โรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน: บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด

ปีพุทธศักราช: 2557

รายละเอียด

14. การพยากรณ์อุปสงค์ที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปีพุทธศักราช: 2556

รายละเอียด

15. โครงการการตรวจประเมินระบบความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีนเพื่อให้การดำเนินงานมีความยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของโรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้างและสิงห์บุรี

หน่วยงาน: บจก.น้ำตาลมิตรผล

ปีพุทธศักราช: 2556

รายละเอียด