Assistance

งานช่วยเหลือและบริการสังคม

16. โครงการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าและมาตรฐานสากลปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

หน่วยงาน: บจก.อ่าวไทยคลังสินค้า

ปีพุทธศักราช: 2556

รายละเอียด

17. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีน เพื่อสร้างมาตรฐานสากลให้โรงงานน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน: บจก.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม สาขามิตรภูเวียง

ปีพุทธศักราช: 2556

รายละเอียด

18. โครงการกิจกรรมเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหรรม

หน่วยงาน: กระทรวงอุตสาหกรรม

ปีพุทธศักราช: 2556

รายละเอียด

19. โครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน

หน่วยงาน: กระทรวงอุตสาหกรรม

ปีพุทธศักราช: 2556

รายละเอียด

20. โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTM)

หน่วยงาน: สภาอุตสาหกรรม

ปีพุทธศักราช: 2555

รายละเอียด