Assistance

งานช่วยเหลือและบริการสังคม

21. Logistics Excellence Training

หน่วยงาน: กระทรวงพาณิชย์

ปีพุทธศักราช: 2555

รายละเอียด

22. โครงการสร้างระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอุทยานมิตรผล

หน่วยงาน: บริษัท น้ำตาลมิตผล จำกัด

ปีพุทธศักราช: 2555

รายละเอียด

23. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานกับหอการค้าไทย

หน่วยงาน: กระทรวงพลังงาน

ปีพุทธศักราช: 2555

รายละเอียด

24. โครงการการศึกษาและประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์เพื่อการลงทุนและจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกสำหรับเครือข่ายภาคเอกชนไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากับจีน

หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปีพุทธศักราช: 2555

รายละเอียด

25. โครงการเตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์สู่ตลาดอาเซียน+6

หน่วยงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ปีพุทธศักราช: 2554

รายละเอียด