Assistance

งานช่วยเหลือและบริการสังคม

26. โครงการการศึกษาผลกระทบการจัดตัง้ ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย กรณีศึกษา ศูนย์ค้าส่งสินค้าไทย-จีน หรือ China City Complex (CCC)

หน่วยงาน: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ปีพุทธศักราช: 2554

รายละเอียด

27. โครงการการบริหารจัดการการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน

หน่วยงาน: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปีพุทธศักราช: 2554

รายละเอียด

28. โครงการพัฒนาโครงข่ายด้าน Logistics เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรมการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบในการจัดตัง้ สถานีขนถ่ายสินค้า)

หน่วยงาน: จังหวัดสระแก้ว

ปีพุทธศักราช: 2553

รายละเอียด

29. โครงการการศึกษาเส้นทางกระจายสินค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยงาน: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ปีพุทธศักราช: 2553

รายละเอียด

30. โครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก

หน่วยงาน: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ปีพุทธศักราช: 2553

รายละเอียด