Assistance

งานช่วยเหลือและบริการสังคม

36. โครงการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำดัชนีค่าบริการระหว่างประเทศ

หน่วยงาน: ขอรับทุนวิจัยจาก สำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้ากระทรวงพาณิชย์

ปีพุทธศักราช: 2551

37. โครงการจัดทำดัชนีต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมพื้นฐาน

หน่วยงาน: ขอรับทุนวิจัยจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

ปีพุทธศักราช: 2551

รายละเอียด

38. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนตัวกลางสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

หน่วยงาน: ขอรับทุนวิจัยจากสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมือนแร่

ปีพุทธศักราช: 2550

39. โครงการกิจกรรมต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคลังสินค้า เขตท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของ TAGS ในอนาคต

หน่วยงาน: ขอรับทุนวิจัยจาก THAI AIRPORTS GROUND SERVICES UNITED

ปีพุทธศักราช: 2549

รายละเอียด

40. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ ตาลทราย

หน่วยงาน: ขอรับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ปีพุทธศักราช: 2549

รายละเอียด