Assistance

งานช่วยเหลือและบริการสังคม

41. โครงการพัฒนาระบบกระจายสินค้าและบริการ (Logistics Center) ขององค์การคลังสินค้า

หน่วยงาน: ขอรับทุนวิจัยจากองค์การคลังสินค้า

ปีพุทธศักราช: 2538

รายละเอียด

42. โครงการศึกษาและออกแบบระบบการบริหารจัดการ ศูนย์กระจายสินค้าสี่แยกอินโดจีน

หน่วยงาน: ขอรับทุนวิจัยจากจังหวัดพิษณุโลก

ปีพุทธศักราช: 2538

รายละเอียด