Courses

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตโลจิสติกส์

หากคุณสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาเอก กรุณาติดต่อ

if you are interested or need more information about Ph.D. Program please contact

อ.ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย ผู้อำนวยการหลักสูตร โทร: 02-697-6730 Email: ssjnsj@yahoo.com

นางสาวกาญจนา เกรียงไกรศิริกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร โทร: 02-697-6885 Email: ohkanjana@hotmail.com

สมัครเรียนหลักสูตรนี้