สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

Department of Automotive Business Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แผนการเรียนหลักสูตร 4 ปี

ชั้นปีที่ 1 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
3(3-0-6) -
HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
3(3-0-6) -
NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics 1)
3(3-0-6) -
NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics 1)
3(3-0-6) -
NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics Laboratory 1)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ
เรียนควบคู่ NG104
NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
3(3-0-6) -
NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ
เรียนควบคู่ NG112
HG032 ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมโลก
(Global Life Skills)
3 (3-0-6) -
รวม 20

ชั้นปีที่ 1 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG009 หรือคะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า
NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง
(Mechanical Workshop Practice)
1(0-2-1) -
NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics 2)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG101
NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics 2)
3(3-0-6) -
NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ
เรียนควบคู่ NG105
NG107 เคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry)
3(3-0-6) -
NG108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ
เรียนควบคู่ NG107
NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
3(3-0-6) -
รวม 18

ชั้นปีที่ 2 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
(English for Communication 3)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG010 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือ เทียบเท่า
HG022 การบริหารตนเอง
(Self -Management)
3 (3-0-6) -
NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
NA201 การทดสอบสมบัติของวัสดุและการประยุกต์ใช้งานสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
(Material Testing and Application for Automotive Parts)
3(3-0-6) -
NA202 การออกแบบการเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพและทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์
(Design of Experiment and Statistics Application in Quality Control and Testing of Automotive Parts)
3(3-0-6) -
วิชาด้านภาษา 1 3
วิชาเลือกเสรี 1 3
รวม 21

ชั้นปีที่ 2 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
(English for Communication 4)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG011 หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
BG002 ธุรกิจสมัยใหม่
(Modern  Business)
3 (3-0-6) -
SG005 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับชีวิตประจำวัน     
(Mathematics and Statistics for Daily  Life)
3(3-0-6) -
NA203 กรรมวิธีการผลิตยานยนต์สมัยใหม่
(Modern Automotive Manufacturing Processes)
3 (3-0-6) -
NA204 การศึกษางานทางอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมและบริการยานยนต์
(Industrial Work Study in Automotive Industry and Services)
3 (3-0-6) -
NA205 การจัดการทางโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานด้านธุรกิจยานยนต์
(Logistics and Supply Chain Management in Automotive Business)
3 (3-0-6) -
วิชาด้านภาษา 2 3
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
(Modern Science and Technology)
3 (3-0-6) -
NA301 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์
(Improving Competitive Potential by Safety Management in Automotive Industry)
3 (3-0-6) -
NA302 การออกแบบและวางผังสิ่งอำนวยความสะดวกในธุรกิจยานยนต์
(Facility Design and Layout in Automotive Business)
3 (3-0-6) -
NA303 การจัดหาและการจัดการคลังสินค้า
(Sourcing and Inventory Management)
3 (3-0-6)
NA304 ระบบบริหารการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมยานยนต์
(Maintenance Management System in Automotive Industry)
3 (3-0-6)
NA305 การวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่าสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์)
(Value Analysis and  Value Engineering for Automotive Industry)
3 (3-0-6) -
วิชาเลือกเสรี 2 3
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NA 306 การจัดการโชว์รูมและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโชว์รูม
(Show Room and Service Center Management )
3 (3-0-6) -
NA307 การวางแผนทรัพยากรทั่วองค์กร
(Enterprise Resource Planning)
3 (3-0-6) -
NA308 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและธุรกิจยานยนต์
(Cost Analysis for Industrial and Automotive Business)
3 (3-0-6) -
NA309 การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์
(Entrepreneurship Development of Automotive Business)
3 (3-0-6) -
วิชาเอกเลือก 1 3 -
วิชาเอกเลือก 2 3 -
รวม 18

ชั้นปีที่ 4 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NA401 การจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจยานยนต์
(Innovation, Technology, and Change Management in Automotive Business)
3 (3-0-6) -
NA402 ธุรกิจยานยนต์มือสองและธุรกิจรีไซเคิล
(Used Vehicle and Recycle Business)
3 (3-0-6) -
NA403 การตลาดและธุรกิจยานยนต์ระหว่างประเทศ
(Automotive Marketing and International Automotive Business)
3 (3-0-6) -
NA404 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Energy and Environment Management)
3 (3-0-6)
วิชาเอกเลือก 3 3 -
วิชาเอกเลือก 4 3 -
รวม 18

ชั้นปีที่ 4 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NA405 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)    
6(0-40-20) หน่วยกิตสะสมหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่า 54 หน่วยกิต
รวม 6