สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

Department of Computer & Multimedia Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

คำอธิบายรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ก. กลุ่มวิชาภาษา

HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [3(3-0-6)]

(Thai Language for Communication)

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 [3(3-0-6)]

(English for Communication 1)

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสั้น ๆ การพูดทักทาย เริ่มต้นสนทนา แนะนำตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่ายๆ เพื่อจับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความสั้น ๆ ในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 [3(3-0-6)]

(English for Communication 2)

ศึกษาก่อน HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือ คะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการนำเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย การอ่านข้อความในหัวข้อที่หลากหลาย และสามารถสรุปเรื่องได้ การเขียนข้อความในหัวข้อที่หลากหลายทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 [3(3-0-6)]

(English for Communication 3)

ศึกษาก่อน HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือ คะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการสนทนาทางโทรศัพท์ การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สินค้า และบริการ การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การเขียนบันทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจและสรุปใจความสำคัญ ในเรื่องที่อ่าน

HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 [3(3-0-6)]

(English for Communication 4)

ศึกษาก่อน HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หรือ คะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการประชุม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจเบื้องต้น และการสัมภาษณ์งานในสถานการณ์จำลอง การเขียนจดหมายสมัครงาน และประวัติส่วนตัวในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอ่านบทความและสรุปความเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งการสื่อสารทางธุรกิจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ [3(3-0-6)]

(Modern Science and Technology)

วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม พลังงาน ผลิตภัณฑ์การเกษตร การแพทย์ การสื่อสาร เศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคม

SG005 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับชีวิตประจำวัน [3(3-0-6)]

(Mathematics and Statistics for Daily Life)

ความสำคัญและบทบาทของคณิตศาสตร์และสถิติที่มีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวันและธุรกิจ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

BG002 ธุรกิจสมัยใหม่ [3(3-0-6)]

(Modern Business)

หลักการและการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ รูปแบบการทำธุรกิจสมัยใหม่ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี กฎหมายธุรกิจ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลในองค์การ จรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HG022 การบริหารตนเอง [3(3-0-6)]

(Self- Management)

หลักการและการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่มเกี่ยวกับการรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ การมีวุฒิภาวะ และสุขภาวะ การนำและการทำงานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ หลักการคิดและการใช้เหตุผล การวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และนำไปสู่การรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต

HG032 ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมโลก [3(3-0-6)]

(Global Life Skills)

ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม การเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนความแตกต่างทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ การสมาคม และการสร้างความน่าเชื่อถือในสังคม

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

ก. กลุ่มวิชาแกน

NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 [3(3-0-6)]

(Engineering Mathematics 1)

พีชคณิตเว็กเตอร์ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ค่าจริง ฟังก์ชันค่าเว็กเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์

NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 [3(3-0-6)]

(Engineering Mathematics 2)

ศึกษาก่อน NG101 คณิตศาสตร์วิศsวกรรม 1

การหาปริพันธ์เชิงเส้น ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบอย่างไม่กำหนด สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 [3(3-0-6)]

(Engineering Physics 1)

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง คุณสมบัติของสสาร หลักการเบื้องต้นทางกลศาสตร์ของไหล พลังงานและความร้อน

NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 [3(3-0-6)]

(Engineering Physics 2)

การสั่นและคลื่น องค์ประกอบของสภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ความรู้พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ แสง ฟิสิกส์สมัยใหม่

NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 [1(0-2-1)]

(Engineering Physics Laboratory 1)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1

ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1

NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม [3(3-0-6)]

(Engineering Drawing)

การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบภาพฉาย ภาพออโทกราฟฟิก การกำหนดขนาด การเขียนภาพประกอบ การสเก็ตภาพ การเขียนแบบ 2 มิติด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 [1(0-2-1)]

(Engineering Physics Laboratory 2)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2

ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2

NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง [1(0-2-1)]

(Mechanical Workshop Practice)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานช่างเครื่องมือกล ช่างปรับแต่ง ช่างโลหะแผ่น ช่างเชื่อมก๊าซและไฟฟ้า

NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 [3(3-0-6)]

(Computer Programming 1)

หลักการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ หลักการ EDP การเขียน Flowchart ประเภทข้อมูล ตัวแปรและตัวปฏิบัติการพื้นฐาน String และ I/O พื้นฐาน การทำงานแบบเลือกทำ การทำงานแบบทำซ้ำแบบวงวน การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมย่อย แถวลำดับ การโปรแกรมภาษาชั้นสูง เรื่องอื่นๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

NG152 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 [1(0-2-1)]

(Computer Programming Laboratory 1)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

NG153 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 [3(3-0-6)]

(Computer Programming 2)

ศึกษาก่อน : NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

แนวคิดของการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ ข้อมูลและพฤติกรรม การสร้างคลาส การสืบทอด พฤติกรรมหลายรูปแบบ การโอเวอร์โหลด การโอเวอร์ไรด์ การพัฒนาโปรแกรมภายใต้สภาวะแบบกรอบหน้าต่าง (Windows) การออกแบบและโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling) การโปรแกรมเชิงองค์ประกอบ (Component-Based Programming) การควบคุมเหตุการณ์บนองค์ประกอบ การพัฒนาองค์ประกอบเพื่อให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ การประยุกต์โปรแกรมเชิงวัตถุในการเขียนโปรแกรมต่างๆ แบบจำลองที่เป็นมาตรฐานเช่น UML เป็นต้น ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรมเชิงวัตถุ กรณีศึกษา และโครงงาน

NG154 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 [1(0-2-1)]

(Computer Programming Laboratory 2)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NG153 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา NG153 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

NG203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 [3(3-0-6)]

(Engineering Mathematics 3)

ศึกษาก่อน NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

ลำดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันจำนวนจริงสองตัวแปร เส้น ระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิ แคลคูลัสของฟังก์ชันจำนวนจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์

NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม [3(3-0-6)]

(Engineering Mechanics)

ศึกษาก่อน NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1

การวิเคราะห์แรง แรงลัพธ์ สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล จุดศูนย์ถ่วง ความฝืด การวิเคราะห์โดยใช้หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ และความเฉื่อยของมวล กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็งในระบบ หลักการอิมพัลล์และโมเมนตัม หลักของงานและพลังงาน การเคลื่อนที่โดยแรงสู่ศูนย์กลาง แรงดึงดูด การกระแทก หลักเบื้องต้นของกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน และกฎการเคลื่อนที่ในระนาบเอียง

ข. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

NS201 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม [3(3-0-6)]

(Probability and Engineering Statistics)

เซต ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น รูปจำลองแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์ ช่วงความมั่นใจในการตรวจสอบสมมติฐาน การตัดสินใจทางสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย และสหสัมพันธ์เชิงเส้น การใช้วิธีทางสถิติในการแก้ปัญหาทฤษฎีความน่าจะเป็น การใช้โปรแกรมทางสถิติ

NC251 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ [3(3-0-6)]

(Computer Mathematics)

เซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ตรรกะเบื้องต้นและพีชคณิตบูลลีน เทคนิคการพิสูจน์ ได้แก่ การพิสูจน์โดยตรง พิสูจน์โดยการนับ พิสูจน์จากข้อขัดแย้ง พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ พิสูจน์โดยการเรียงลำดับ การนับ การเรียกซ้ำ กราฟและต้นไม้ ทฤษฎีตัวเลข นิพจน์ปกติและออโตมาต้า และการประยุกต์

NC252 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี [3(3-0-6)]

(Data Structures and Algorithms)

ศึกษาก่อน : NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น สแต็ก ตัวเชื่อมโยง แถวลำดับ สายอักขระ ผังต้นไม้ เซ็ต และกราฟ การออกแบบและการหาอัลกอริทึมสำหรับการจัดการโครงสร้างข้อมูล การค้นหา การเรียงลำดับและการผสม อัลกอริทึมแบบต่างๆ การค้นหารูปแบบและการจับคู่

NC253 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [3(3-0-6)]

(Electric Circuits and Electronics)

เทคนิคการวิเคราะห์วงจร การวิเคราะห์โนดและเมช คุณสมบัติเชิงเส้นและการทับซ้อน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน วงจรทรานเชียนท์ วิเคราะห์วงจรแบบไซน์ การวิเคราะห์ผลตอบสนองแบบสภาวะคงตัวของกระแสสลับด้วยเฟสเซอร์และคอมเพล็กซ์อัลจีบร้า ลักษณะสมบัติกระแสแรงดันของสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์ ฟิลด์เอฟเฟ็ค ไอจีบีที ไทริสเตอร์ ยูเจที วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

NC254 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [1(0-2-1)]

(Electric Circuits and Electronics Laboratory)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NC253 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NC253 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

NC255 ตรรกศาสตร์ดิจิตอล [3(3-0-6)]

(Digital Logics)

ระบบตัวเลขและรหัส ลอจิกเกต นิพจน์ทางตรรก พีชคณิตบูลีนและการลดรูป การออกแบบวงจรตรรกเชิงผสมจากการใช้ตารางค่าความจริงและแผนภาพคาร์โนท์ วงจรบวก วงจรลบ วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส มัลติเพล็กเซอร์ วงจรเปรียบเทียบ ฟลิบฟลอบ วงจรนับแบบอซิงโครนัส (Asynchronous) และแบบซิงโครนัส (Synchronous) รีจิสเตอร์ ตัวเลื่อนข้อมูล (Shift Register) วงจรเชิงลำดับ ไดอะแกรมสถานะ ภาษาวีเอชดีแอลเบื้องต้น

NC256 ปฏิบัติการตรรกศาสตร์ดิจิตอล [1(0-2-1)]

(Digital Logics Laboratory)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NC255 ตรรกศาสตร์ดิจิตอล

ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NC255 ตรรกศาสตร์ดิจิตอล

NC351 ระบบฐานข้อมูล [3(3-0-6)]

(Database Systems)

แนวคิดเรื่องฐานข้อมูล ความเป็นอิสระของข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล สกีมาภายใน สกีมาภายนอก และสกีมาเชิงแนวคิด ภาษานิยามข้อมูล ภาษาสอบถาม ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ ภาษา SQL โมเดลของข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือในการจัดทำโมเดลระบบฐานข้อมูล การออกแบบระบบฐานข้อมูลแบบต่างๆ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลแบบเชิงลำดับชั้น ระบบฐานข้อมูลแบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

NC352 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล [3(3-0-6)]

(Database Systems Laboratory)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NC351 ระบบฐานข้อมูล

ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NC351 ระบบฐานข้อมูล

NC353 ไมโครโพรเซสเซอร์ [3(3-0-6)]

(Microprocessors)

ศึกษาก่อน : NC255 ตรรกศาสตร์ดิจิตอล

เลขฐานสองและเลขฐานสิบหก บิต ไบต์ เวิร์ด การแทนเลขจำนวนเต็มและเลขทศนิยมแบบต่างๆ จำนวนมีเครื่องหมายและไม่มีเครื่องหมาย โครงสร้างภายในของไมโครโพรเซสเซอร์ หน่วยคณิตศาสตร์และลอจิก บัสข้อมูล บัสตำแหน่ง บัสควบคุม รีจีสเตอร์ต่างๆ ชุดคำสั่งพื้นฐาน ชุดคำสั่งย่อย การขัดจังหวะ ตัวอย่างไมโครโพรเซสเซอร์ 8 บิตและ 16 บิต

NC354 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ [1(0-2-1)]

(Microprocessors Laboratory)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NC353 ไมโครโพรเซสเซอร์

ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NC353 ไมโครโพรเซสเซอร์

NC355 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [3(3-0-6)]

(Computer Organizations and Architectures)

ศึกษาก่อน : NC255 ตรรกศาสตร์ดิจิตอล

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบทางตรรกะเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวนและข้อมูล องค์ประกอบในระดับล่างและภาษาแอสเซมบลี ระบบหน่วยความจำ ประเภทของหน่วยความจำ หน่วยความจำเสมือน การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ องค์ประกอบและการออกแบบหน่วยอินพุท/เอาท์พุท บัส การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง การออกแบบหน่วยประมวลผลกลาง การสร้างระบบการส่งข้อมูลและหน่วยควบคุม โครงสร้างของระบบหลายตัวประมวลผลและหัวข้อเกี่ยวกับสมรรถนะ

NC356 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ [3(3-0-6)]

(Software Engineering)

ศึกษาก่อน : NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

กระบวนการแก้ปัญหา ขั้นตอนวิธี โครงสร้างควบคุม ประเภทข้อมูล โครงสร้างโปรแกรม คำสั่งรับ แสดงผล และควบคุมกระบวนคำสั่ง และฟังก์ชัน แฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การออกแบบ การสร้าง และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ แนวคิดใหม่ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กรณีตัวอย่าง และโครงงาน

NC357 ระบบปฏิบัติการ [3(3-0-6)]

(Operating Systems)

ทฤษฎีเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ การจัดการกระบวนการและการกำหนดเวลา ระบบแบบหลายงานและหลายตัวประมวลผล การซิงโครไนซ์ เดดล็อก มิวชวลเอ็กซ์คลูชัน การจัดการหน่วยความจำ เซกเมนต์และการจัดหน้า หน่วยความจำเสมือน การป้องการ การแบ่งปันทรัพยากร การเข้าถึงการควบคุม ไฟล์และและอินพุท/เอาท์พุท

NC358 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ [1(0-2-1)]

(Operating Systems Laboratory)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NC357 ระบบปฏิบัติการ

ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NC357 ระบบปฏิบัติการ

NC359 คอมพิวเตอร์กราฟิก [3(3-0-6)]

(Computer Graphics)

องค์ประกอบทางฮาร์ดแวร์ของระบบกราฟิก จอภาพ เครื่องวาด เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ชี้และวางตำแหน่ง เมาส์ ก้านควบคุม แผ่นวงจรกราฟิก ความคมชัด วินโดวส์แบบตัวอักษร ไอคอน กราฟิกขาว-ดำ กราฟิกสีเทาแบบสเกล กราฟิกแบบโต้ตอบ การวาดจุด การลากเส้น เส้นโค้ง การแปลงสองมิติ การตัดกรอบ ราสเตอร์และเว็คเตอร์ กราฟิกสามมิติ พื้นผิว การแปลงสามมิติ การกำจัดพื้นผิวซ่อน การให้แสงและเงา มาตรฐานภาพแบบต่างๆ ได้แก่ GIF, JPEG, PNG และอื่นๆ

NC360 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ [3(3-0-6)]

(Computer Networks)

มาตรฐานต่างๆ ในการสื่อสารข้อมูล รูปแบบการเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย การจัดเส้นทาง การควบคุมการไหลของข้อมูล การควบคุมและการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล แบบจำลอง OSI แบบจำลอง TCP/IP และโปรโตคอลต่างๆ

NC361 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [1(0-2-1)]

(Computer Networks Laboratory)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NC360 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NC360 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

NC401 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 1 [1(0-3-6)]

(Computer and Multimedia Engineering Project 1)

การค้นคว้าจากสื่อ หรือจากวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เป็นที่สนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย โดยเน้นให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงการใช้ความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ หรือเสนอแนวคิดใหม่

NC402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 2 3(0-9-18)]

(Computer and Multimedia Engineering Project 2)

สอบผ่าน NC401 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 1

นักศึกษาจัดทำโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียในหัวข้อที่สนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโครงงาน เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหาและค้นคว้า นักศึกษาต้องส่งรายงานและสอบปากเปล่า

ค. กลุ่มวิชาเอกเลือก

NC001 สหกิจศึกษา 6(0-40-20)

(Co-operative Education)

ศึกษาก่อน : มีหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่า 54 หน่วยกิต

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการทำงาน รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย

NC300 การฝึกงาน

(Engineering Internship)

เงื่อนไข ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

การทำงานจริงในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นเวลาอย่างน้อย 250 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับงานที่ทำเพื่อนำเสนอ

NC471 เครือข่ายไร้สาย [3(3-0-6)]

(Wireless Networks)

ศึกษาก่อน : NC360 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

การแพร่กระจายและการลดทอนของคลื่นวิทยุ ทางเลือกในการเข้าถึงสื่อกลาง ได้แก่ FDMA TDMA และ CDMA โปรโตคอลมาตรฐานสำหรับเครือข่ายไร้สาย ได้แก่ IEEE802.11 และ 802.16 ประสิทธิภาพและปัญหาในระบบเครือข่ายไร้สาย เทคโนโลยีปัจจุบันของระบบเครือข่ายไร้สาย

NC472 อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี [3(3-0-6)]

(Internet Technologies)

ศึกษาก่อน : NC360 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เทคนิคต่างๆ ที่ใช้บนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ เว็บพร็อกซี่ เว็บแค็ช การสร้างสมดุลของโหลด และอื่นๆ ประสิทธิภาพของการให้บริการเว็บ เนื้อหาบนเว็บแบบไดนามิกส์ การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลผ่านเว็บ การสร้างโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการเว็บ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โปรโตคอลที่สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัย ภาษาโปรแกรมต่างๆ ที่สนับสนุนบนเว็บได้แก่ HTML XML ASP PHP Perl JavaScript VBScript และอื่นๆ

NC473 การออกแบบระบบเครือข่าย [3(3-0-6)]

(Network Design)

ศึกษาก่อน : NC360 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

วิธีการออกแบบระบบเครือข่าย การจัดโครงสร้างและการทำเป็นโมดูลของระบบเครือข่าย พื้นฐานการออกแบบระบบเครือข่ายในสถาบันศึกษาและเครือข่ายศูนย์ข้อมูล (Campus and Data Center Networks) การออกแบบการเชื่อมต่อระยะไกล (Remote Connectivity) การวางแผนการกำหนดหมายเลข IPและการเลือกโปรโตคอลการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมกับเครือข่ายที่ได้ออกแบบไว้ การประเมินความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

NC474 ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข้อมูล [3(3-0-6)]

(Network and Information Security)

ศึกษาก่อน : NC360 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุมการเข้าถึง การพิสูจน์สิทธิของผู้ใช้ สิทธิระดับต่างๆ การเข้ารหัส การถอดรหัส กุญแจถอดรหัสแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ ความปลอดภัยของการสื่อสารข้อมูล โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูลที่มีระบบรักษาความปลอดภัย การสำรองข้อมูล การกู้ข้อมูลและระบบงาน

NC475 ระบบเครือข่ายเสียง [3(3-0-6)]

(Voice Networks)

ศึกษาก่อน : NC360 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยเสียงผ่านโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocols) มาตรวัดคุณภาพเสียง คุณภาพการบริการ (Quality of Services) ในเครือข่ายเสียง การจัดการกับการเคลื่อนที่ (Mobility) การให้บริการ และการบำรุงรักษาการสื่อสารด้วยเสียงผ่านระบบเครือข่าย

NC476 การดำเนินการของผู้ให้บริการเครือข่าย [3(3-0-6)]

(Network Service Provider Operations)

ศึกษาก่อน : NC360 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

สภาพแวดล้อมเบื้องต้นของผู้ให้บริการเครือข่าย โปรโตคอลและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการระบบเครือข่าย การจัดการข้อผิดพลาดในระบบเครือข่าย (Fault Management) การจัดการการตั้งค่า (Configuration Management) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการจัดการประสิทธิภาพ (Performance Management)

NC477 การเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย [3(3-0-6)]

(Network Programming)

ศึกษาก่อน NC360 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของการเรียกใช้ระยะไกล RPC หลักการเขียนโปรแกรมระบบเครือข่ายยูนิกซ์โดยใช้ซ็อคเก็ต การใช้ซ็อคเก็ตใน TCP และ UDP การทำมัลติเพล็กอินพุทและเอาท์พุท การแปลงชื่อและที่อยู่ในเครือข่าย การเขียนโปรแกรมเครือข่ายโดยใช้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย การใช้ภาษาสคริปต์เพื่อการเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย

NC478 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา [3(3-0-6)]

(Mobile Application Development)

ศึกษาก่อน NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา การจัดการหน่วยความจำ การใช้ API ของภาษาโปรแกรมเพื่อสร้างส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ การใช้ API เพื่อเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย การใช้ API เพื่อประสานกับฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์พกพา การใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา โครงงานย่อย

NC479 ประเด็นที่น่าสนใจทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [3(3-0-6)]

(Special Issues in Computer Networks)

ศึกษาก่อน : NC360 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เรื่องเฉพาะด้านที่น่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือการจัดการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

NC481 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน [3(3-0-6)]

(Computer Animation)

การใช้อัลกอริทึมและเทคนิคต่างๆ ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ Interpolation, Pdiv Systems, Flocking, FFDs, Global Deformations, Rigid Body Dynamics, Forward and Inverse Kinematics, และ Spring and Damper Systems การสร้างภาพเคลื่อนไหวทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว และโครงงาน

NC482 หลักการออกแบบสื่อความบันเทิงแบบโต้ตอบ [3(3-0-6)]

(Design Principles for Interactive Entertainment)

ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการในการออกแบบสื่อความบันเทิงแบบโต้ตอบ โครงสร้างของการเล่าเรื่อง (Storytelling) วิธีการออกแบบสื่อความบันเทิงสำหรับเด็กและวัยต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินสื่อความบันเทิงรูปแบบดิจิตอล

NC483 ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาเกม [3(3-0-6)]

(Artificial Intelligence for Game Development)

แนวคิดของระบบปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาโดยการสืบค้น การประมวลผลแบบสัญลักษณ์ การให้เหตุผลทางตรรกะ ฐานความรู้และระบบผู้เชี่ยวชาญ และการนำมาประยุกต์กับระบบเอเจนต์ (Agent Systems) ในสภาวะแวดล้อมของเกมคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

NC484 การออกแบบและพัฒนาเกม 3 มิติ [3(3-0-6)]

(3D Game Design and Development)

ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ วิธีการและเทคนิคสำหรับการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ประเภทของเกมคอมพิวเตอร์และการเล่าเรื่อง เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ เทคนิคการระบายสีและแสง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติและ 3 มิติด้วยเกมเอ็นจิน (Game Engine) การเขียนโปรแกรมแบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาโปรแกรมในสภาวะแวดล้อมที่มีผู้ใช้หลายคน (Multi-User Environment)

NC485 การประมวลผลข้อมูลภาพ [3(3-0-6)]

(Image Processing)

การประมวลผลข้อมูลภาพเบื้องต้น การวิเคราะห์ภาพ พรีโพรเซสซิ่ง การตรวจจับขอบและเส้น การแบ่งภาพ (Segmentation) การแปลงภาพแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Transform) การแปลงภาพเชิงเรขาคณิต (Geometric Transform) สัญญาณรบกวนและการใช้ตัวกรองสัญญาณรบกวน (Noise and Filter) การปรับแต่งภาพโดยระดับสีเทา (Gray-Scale Modification) การปรับภาพให้คมชัด (Image Sharpening) การบีบอัดภาพ (Image Compression)

NC486 การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ [3(3-0-6)]

(Computer Vision)

เทคนิคพื้นฐานการรับรู้การมองเห็น ขบวนการในการสร้างภาพ และการนำเสนอภาพต่างๆ ได้แก่ การกรองภาพ การหาบริเวณ การหาขอบของภาพ การวัดคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ รูปทรง สี และลาย การประมวลผลภาพโดยใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การหาข้อมูล การเคลื่อนไหวและความลึกของวัตถุจากภาพ

NC489 ประเด็นที่น่าสนใจทางกราฟิกและมัลติมีเดีย [3(3-0-6)]

(Special Issues in Graphic and Multimedia)

เรื่องเฉพาะด้านที่น่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือการจัดการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกและมัลติมีเดีย

NC490 การจัดการความรู้และเหมืองข้อมูล [3(3-0-6)]

(Knowledge Management and Data Mining)

ศึกษาก่อน : NC351 ระบบฐานข้อมูล

หลักการเบื้องต้นของการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูล ส่วนประกอบของกระบวนการค้นหาความรู้ วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการค้นหาความรู้ ชนิดของข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การดึงข้อมูล นิยามและหลักการของการขุดค้นข้อมูลวิธีการต่างๆ ของการขุดค้นข้อมูล เทคนิคการแยกประเภทข้อมูล แผนผังต้นไม้การตัดสินใจและการประเมินประสิทธิภาพ Rule-Based Classifier การแบ่งกลุ่มแบบ Nearest-Neighbor Classifier และ Bayesian Classifier ฐานข้อมูลเสมือน รูปแบบการค้นหาและรูปแบบการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด อัลกอริทึมในการทำเหมืองข้อมูล ต่างๆ

NC491 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ [3(3-0-6)]

(Object Oriented Analysis and Design)

ศึกษาก่อน : NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

แบบจำลองเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ แนวคิดเรื่องการสืบทอด (Inheritance) การห่อหุ้ม (Encapsulation) และภาวะพหุสัณฐาน (Polymorphism) การวิเคราะห์ความต้องการโดยใช้ไดอะแกรมกรณีใช้งาน (Use Case Diagram) การประยุกต์ใช้ UML ไดอะแกรมคลาส (Class Diagram) ไดอะแกรมปฏิสัมพันธ์ (Interaction Diagram) ไดอะแกรมการเปลี่ยนสถานะ (State Transition Diagram) และไดอะแกรมอื่นๆ กระบวนการซอฟต์แวร์ การวางแผนงาน การออกแบบการทดสอบแบบต่างๆ ความรู้เบื้องต้นของรูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design Patterns) กรณีศึกษา โครงงาน

NC492 สถาปัตยกรรมและรูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์ [3(3-0-6)]

(Software Architectures and Design Patterns)

ศึกษาก่อน : NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

เบื้องต้นของการออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ การออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้รูปแบบต่างๆ ได้แก่ Model-View-Controller, Observer, Adapter, Abstract Factory, Composite, Command, Iterator, Strategy และอื่นๆ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน กรณีศึกษา โครงงาน

NC493 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ [3(3-0-6)]

(Software Testing and Quality Assurance)

ศึกษาก่อน : NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

การทดสอบ เทคนิคการทดสอบแบบต่างๆ การทดสอบฟังก์ชัน การทดสอบโครงสร้าง ขอบเขตและระดับการทดสอบ การเลือกข้อมูลสำหรับการทดสอบ การออกแบบกรณีทดสอบ เครื่องมือในการทดสอบ แผนพัฒนาการทดสอบ กระบวนการจัดการการทดสอบ การประกันคุณภาพ และการบำรุงรักษาในวงรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ การรายงานปัญหา ติดตามหาปัญหาและการวิเคราะห์ การวัดคุณภาพ กฎระเบียบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การพิจารณาตัวแปรคุณภาพทางเมตริก ความพร้อมของซอฟต์แวร์ เบื้องต้นของ CMM และ CMMI

NC494 การจัดการสารสนเทศสำหรับองค์กร [3(3-0-6)]

(Enterprise Information Management)

แนวคิดและพื้นฐานของการจัดการสารสนเทศ สถาปัตยกรรมองค์ประกอบของข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลสำหรับงานเฉพาะด้าน

NC495 ความปลอดภัยของสารสนเทศ [3(3-0-6)]

(Information Security)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารสนเทศ ความจำเป็นของการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ ภัยคุกคาม การบุกรุก การบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการควบคุมความเสี่ยงของสารสนเทศ เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ ไฟร์วอลล์ เครือข่ายภายในแบบเสมือน การพิสูจน์ตัวตน การเข้ารหัส การตรวจจับการบุกรุก การป้องกันการบุกรุก การสร้างระบบสารสนเทศที่มีความปลอดภัย กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

NC496 ระบบฐานข้อมูลชั้นสูง [3(3-0-6)]

(Advanced Database Systems)

ศึกษาก่อน : NC351 ระบบฐานข้อมูล

การควบคุมภาวะพร้อมกันในการเข้าถึงฐานข้อมูล ความไม่ขัดแย้งกันของข้อมูล การประมวลผลคำถามและการปรับปรุงเส้นทางในการเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล การกู้ฐานข้อมูล องค์ประกอบของการจัดเก็บข้อมูล และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

NC497 การจัดการโครงการระบบคอมพิวเตอร์ [3(3-0-6)]

(Computer Systems Project Management)

การจัดการวัฏจักรของระบบ การกำหนดความต้องการของระบบ การออกแบบเชิงตรรกะ การออกแบบเชิงกายภาพ การสร้างและติดตั้งระบบ หัวข้อสำคัญเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การจัดการเครือข่าย และระบบเครื่องแม่ข่าย-เครื่องลูกข่าย การจัดการโครงงานและการประเมินประสิทธิภาพของระบบ หน้าที่ของบุคลากรต่างๆ ในการทำโครงงาน การวิเคราะห์ราคา-ประสิทธิภาพ เทคนิคการทำรายงานและการนำเสนอ การจัดการความเสี่ยง

NC498 ประเด็นที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [3(3-0-6)]

(Special Issues in Software Engineering)

เรื่องเฉพาะด้านที่น่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือการจัดการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

NC499 ประเด็นที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย [3(3-0-6)]

(Special Issues in Computer and Multimedia Engineering)

เรื่องเฉพาะด้านที่น่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือการจัดการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

ง. กลุ่มวิชาโท

กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดสอน ให้นักศึกษาหลักสูตรอื่นเลือกเรียน

NX001 เทคโนโลยีระบบสื่อสาร [3(3-0-6)]

(Technology of Communication System)

เทคโนโลยีระบบสื่อสารแบบมีสาย และไร้สายชนิดต่างๆ ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางระบบการสื่อสารเบื้องต้นที่ควรทราบ ได้แก่ ระบบโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ WLAN WiFi 3G 4G Edge GPRS

NX002 นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีในอนาคต [3(3-0-6)]

(Computer Innovation and Future Technology)

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อนาคตทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ระบบ โปรแกรมสำเร็จรูป และอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และไร้สาย กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคนิคการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ แนวคิดของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์และการเลียนแบบมนุษย์

NX003 การจัดการไฟฟ้าและพลังงาน [3(3-0-6)]

(Electrical and Energy Management)

หลักการกำเนิดไฟฟ้าและพลังงานรูปแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้งานในอาคารและอุตสาหกรรมพรบ. และนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน หลักการอนุรักษ์ไฟฟ้าและพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การเก็บ วิเคราะห์และรายงานข้อมูล หลักการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงานเบื้องต้น

NX004 การปรับปรุงผลิตภาพในระบบการปฏิบัติงาน [3(3-0-6)]

(Productivity Improvement in Operating System)

การประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐานในการจัดการระบบการทำงาน เทคนิคในการวิเคราะห์งานผลิตภาพและระบบการปฏิบัติงาน เทคนิคในการปรับปรุงระบบงาน การสร้างมาตรฐานการทำงาน การใช้เทคนิคในการควบคุมคุณภาพเบื้องต้น ระบบมาตรฐานทางอุตสาหกรรม การวางแผนงาน และการบริหารงานโครงการ กรณีศึกษาในการพัฒนาระบบการทำงานและวิธีการทำงาน

NX005 โลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจ [3(3-0-6)]

(Logistics for Competitiveness in Global Business)

หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสำคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อเศรษฐกิจและองค์กร คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสำคัญของการบริการลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ และการจัดซื้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน และการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ