สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

Department of Computer & Multimedia Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แผนการเรียนหลักสูตรภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์)

ชั้นปีที่ 1 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NC253 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) -
NC254 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-2-1) -
NC255 ตรรกศาสตร์ดิจิตอล 3(3-0-6) -
NC256 ปฏิบัติการตรรกศาสตร์ดิจิตอล 1(0-2-1) ศึกษาก่อน NC255หรือเรียนควบคู่
NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) -
NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) -
NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-2-1) ศึกษาก่อน NG104หรือเรียนควบคู่
NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6) -
NG152 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-1) ศึกษาก่อน NG151หรือเรียนควบคู่
NG251 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
รวม 22

ชั้นปีที่ 1 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NC353 ไมโครโพรเซสเซอร์ 3(3-0-6) ศึกษาก่อนNC255
NC354 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1(0-2-1) ศึกษาก่อน NC353 หรือเรียนควบคู่
HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อนHG009
หรือคะแนน TOEIC 250หรือเทียบเท่า
NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม2 3(3-0-6) ศึกษาก่อนNG101
NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) -
NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(3-0-6) -
NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-2-1) ศึกษาก่อน NG105หรือเรียนควบคู่
NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง 1(0-2-1) -
NG153 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อนNG151
NG154 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 1(0-2-1) ศึกษาก่อนNC153หรือเรียนควบคู่
รวม 22

ชั้นปีที่ 1 (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
  วิชาเลือกเสรี (1) 3  
  รวม 3  

ชั้นปีที่ 2 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG010
หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
NS201 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) -
NC355 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NC255
NC252 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG151
NG203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG102
NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
วิชาเอกเลือก (1) 3 -
รวม 21

ชั้นปีที่ 2 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG011
หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
NC351 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) -
NC352 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล 1(0-2-1) ศึกษาก่อน NC351 หรือเรียนควบคู่
NC359 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(3-0-6) -
NC360 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) -
NC361 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) ศึกษาก่อน NC360 หรือเรียนควบคู่
NC357 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) -
NC358 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ 1(0-2-1) ศึกษาก่อน NC357 หรือเรียนควบคู่
NC401 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 1 1(0-3-6)
วิชาเอกเลือก (2) 3
รวม 22

ชั้นปีที่ 2 (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
วิชาเลือกเสรี (2) 3
วิชาเอกเลือก (3) 3 -
  รวม 6  

ชั้นปีที่ 3 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NC356 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG151
NC402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 2 3(0-9-18) สอบผ่าน NC401
วิชาเอกเลือก (4)

3

-

วิชาเอกเลือก (5)

3

วิชาเอกเลือก (6)

3

วิชาเอกเลือก (7)

3

รวม 18

ชั้นปีที่ 3 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NC001 สหกิจศึกษา 6(0-40-20) มีหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาเฉพาะมากกว่า 54 หน่วยกิต
รวม 6