สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

Department of Computer & Multimedia Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย

ปริญญาเอก
- Ph.D. Biology, Mahidol University
- Doctor of Technical Science (Remote sensing and Geographic Information Systems), Asian Institute of Technology
- Postdoctoral fellows, National Research Council Canada (Ottawa)

ปริญญาโท
- M.Sc. Computer Information Systems, Assumption University
- Mini MBA in Life Science Management, the Thailand Center of Excellence for Life Sciences

ปริญญาตรี
- B.Sc. Medical Technology, Mahidol University

ประวัติโดยละเอียด

อาจารย์เดวิช บรรเทา

ปริญญาโท
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( นิวเคลียร์ ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ฟิสิกส์ ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

ปริญญาเอก
- Phd. Philosophy (Telecommunications), Swinburne University of Technology

ปริญญาโท
- M. Eng (Telecommunications), Swinburne University of Technology

ปริญญาตรี
- B. Eng (Electronics), University of the Thai Chamber of Commerce

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์

ปริญญาเอก
- Phd. Philosophy, University of Sydney, Sydney, Australia

ปริญญาโท
- M.Sc. (Electrical Engineering), University of Southern California, Los Angeles, CA USA

ปริญญาตรี
- วศ.บ (ไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์

ปริญญาโท
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติโดยละเอียด