สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

Department of Computer & Multimedia Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

ครูปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ

คุณเบญญาทิพย์ เหลืองสด

ปริญญาตรี
- วศ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติโดยละเอียด

คุณสมพร สำอางค์ศรี

ปริญญาโท
- วท.ม สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี
- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเซนจอห์น

ประวัติโดยละเอียด