สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Department of Electrical & Energy Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

คำอธิบายรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ก. กลุ่มวิชาภาษา

HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [ 3 (3-0-6) ]

(Thai Language for Communication)

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 [ 3 (3-0-6) ]

(English for Communication 1)

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสั้น ๆ การพูดทักทาย เริ่มต้นสนทนา แนะนำตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่ายๆ เพื่อจับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความสั้น ๆ ในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 [ 3 (3-0-6) ]

(English for Communication 2)

ศึกษาก่อน HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือ คะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการนำเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย การอ่านข้อความในหัวข้อที่หลากหลาย และสามารถสรุปเรื่องได้ การเขียนข้อความในหัวข้อที่หลากหลายทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 [ 3 (3-0-6) ]

(English for Communication 3)

ศึกษาก่อน HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือ คะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการสนทนาทางโทรศัพท์ การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สินค้า และบริการ การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การเขียนบันทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจและสรุปใจความสำคัญ ในเรื่องที่อ่าน

HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 [ 3 (3-0-6) ]

(English for Communication 4)

ศึกษาก่อน HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หรือ คะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการประชุม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจเบื้องต้น และการสัมภาษณ์งานในสถานการณ์จำลอง การเขียนจดหมายสมัครงาน และประวัติส่วนตัวในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอ่านบทความและสรุปความเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งการสื่อสารทางธุรกิจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ [ 3 (3-0-6) ]

(Modern Science and Technology)

วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม พลังงาน ผลิตภัณฑ์การเกษตร การแพทย์ การสื่อสาร เศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคม

SG005 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับชีวิตประจำวัน [ 3 (3-0-6) ]

(Mathematics and Statistics for Daily Life)

ความสำคัญและบทบาทของคณิตศาสตร์และสถิติที่มีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวันและธุรกิจ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

BG002 ธุรกิจสมัยใหม่ [ 3 (3-0-6) ]

(Modern Business)

หลักการและการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ รูปแบบการทำธุรกิจสมัยใหม่ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี กฎหมายธุรกิจ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลในองค์การ จรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HG022 การบริหารตนเอง [ 3 (3-0-6) ]

(Self- Management)

 หลักการและการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่มเกี่ยวกับการรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ การมีวุฒิภาวะ และสุขภาวะ การนำและการทำงานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ หลักการคิดและการใช้เหตุผล การวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และนำไปสู่การรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต

HG032 ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมโลก [ 3 (3-0-6) ]

(Global Life Skills)

ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม การเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนความแตกต่างทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ การสมาคม และการสร้างความน่าเชื่อถือในสังคม

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

ก. กลุ่มวิชาแกน

NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 [ 3 (3-0-6) ]

(Engineering Mathematics 1)

พีชคณิตเว็กเตอร์ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ค่าจริง ฟังก์ชันค่าเว็กเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์

NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 [ 3 (3-0-6) ]

(Engineering Mathematics 2)

ศึกษาก่อน NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

การหาปริพันธ์เชิงเส้น ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบอย่างไม่กำหนด สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 [ 3 (3-0-6) ]

(Engineering Physics 1)

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง คุณสมบัติของสสาร หลักการเบื้องต้นทางกลศาสตร์ของไหล พลังงานและความร้อน

NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 [ 3 (3-0-6) ]

(Engineering Physics 2)

การสั่นและคลื่น องค์ประกอบของสภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ความรู้พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ แสง ฟิสิกส์สมัยใหม่

NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-2-1)

(Engineering Physics Laboratory 1)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1

ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1

NG107 เคมีวิศวกรรม [ 3 (3-0-6) ]

(Engineering Chemistry)

ปริมาณสัมพันธ์ และพื้นฐานของทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติเชิงคาบ การแทนที่องค์ประกอบ วัตถุที่ไม่เป็นโลหะและการเปลี่ยนสถานะโลหะ

NG108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1(0-2-1)

(Engineering Chemistry Laboratory)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NG107 เคมีวิศวกรรม

ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NG107 เคมีวิศวกรรม

NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม [ 3 (3-0-6) ]

(Engineering Drawing)

การเขียนตัวอักษร ภาพฉายออโธกราฟฟิค การเขียนภาพออโธกราฟฟิค และ การเขียนภาพพิคทอเรียล การบอกขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด มุมมองอ้างอิง และ การเขียนภาพประกอบ การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนแบบส่วนประกอบชิ้นงาน พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในงานเขียนแบบ

NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-2-1)

(Engineering Physics Laboratory 2)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2

ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2

NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง 1(0-2-1)

(Mechanical Workshop Practice)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานช่างเครื่องมือกล ช่างปรับแต่ง ช่างโลหะแผ่น ช่างเชื่อมก๊าซและไฟฟ้า

NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ 3 (3-0-6) ]

(Computer Programming)

หลักการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ หลักการ EDP การเขียน Flowchart ประเภทข้อมูล ตัวแปรและตัวปฏิบัติการพื้นฐาน String และ I/O พื้นฐาน การทำงานแบบเลือกทำ การทำงานแบบทำซ้ำแบบวงวน การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมย่อย แถวลำดับ การโปรแกรมภาษาชั้นสูง เรื่องอื่นๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1)

(Computer Programming Laboratory)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

NG203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 [ 3 (3-0-6) ]

(Engineering Mathematics 3)

ศึกษาก่อนNG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

ลำดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันจำนวนจริงสองตัวแปร เส้น ระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิ แคลคูลลัส ของฟังก์ชันจำนวนจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์

NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม [ 3 (3-0-6) ]

(Engineering Mechanics)

ศึกษาก่อน NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1

ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลของแรง ของไหลในสภาวะสถิตย์ จลศาสตร์ และ จลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน  งานและพลังงาน อิมพัลล์และโมเมนตัม

ข. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

NS203 วัสดุวิศวกรรม [ 3 (3-0-6) ]

(Engineering Materials)

หลักการพื้นฐานของวัสดุศาสตร์ เน้นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุประเภทโลหะ เซรามิก วัสดุผสม และ โพลิเมอร์ ความไม่สมบูรณ์ของผลึก กรรมวิธีการแปรรูป การแตกหัก ความสมบูรณ์ของวัฏภาค วิธีการควบคุมโครงสร้างจุลภาค การเสื่อมสภาพของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติ สมบัติวัสดุ กระบวนการผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากวัสดุ แผนภาพสมดุล และการแปลความหมาย

NT201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า [ 3 (3-0-6) ]

(Electrical Instruments and Measurements)

หน่วยการวัดและมาตรฐานของเครื่องมือวัดแบบต่างๆ โดยเฉพาะประเภท และคุณสมบัติของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การวิเคราะห์การวัดค่ากระแส และความต่างศักย์จากกระแสตรง และกระแสสลับโดยใช้เครื่องมือวัดแบบอนาล็อก และดิจิตอล นอกจากนี้ยังวิเคราะห์การวัดกำลังไฟฟ้า การวัดตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การวัดพลังงาน การวัดค่าความต้านทาน การวัดค่าตัวเหนี่ยวนำ การวัดค่าตัวเก็บประจุ การวัดค่าคาบเวลา และความถี่ของสัญญาณ การวัดสัญญาณรบกวน และทรานสดิวเซอร์

NT202 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 1(0-2-1)

(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NT201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

NT203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม [ 3 (3-0-6) ]

(Engineering Electronics)

สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ลักษณะสมบัติกระแส แรงดันและการตอบสนองความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด บีเจที และ มอส ทรานซิสเตอร์ วงจรขยาย ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน

NT321 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า [ 3 (3-0-6) ]

(Electromagnetic Field)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

ระบบเว็กเตอร์เชิงวิศวกรรม สนามไฟฟ้าสถิต ความเข้มสนามไฟฟ้า ความหนาแน่นสนามไฟฟ้า ทฤษฎีของเกาส์ ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์ พลังงานและแรงเคลื่อนไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ไดอิเล็กตริกและตัวเก็บประจุไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต แรงเกิดจากสนามแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการนำและการพาของพาหะ สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแม็กซ์เวลล์

NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า [ 3 (3-0-6) ]

(Electric Circuit Theory)

ส่วนประกอบของวงจร การวิเคราะห์โนดและเมช ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ และความเก็บประจุ วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบสามเฟส

NP202 ปฏิบัติการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1(0-2-1)

(Electric Circuit Theory Laboratory)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

NP205 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า [ 3 (3-0-6) ]

(Electric Circuit Analysis)

ศึกษาก่อน NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

การวิเคราะห์ผลตอบสนองแบบสภาวะไม่คงตัว ความถี่เชิงซ้อน ผลตอบสนองทางความถี่ การคาบเกี่ยวของวงจรผ่านสนามแม่เหล็ก โครงข่ายทู-พอร์ท การวิเคราะห์สถานะตัวแปร วงจรไฟฟ้าในสภาวะ ทรานเชียนท์ การแปลงลาปลาซและฟูริเยร์ และการวิเคราะห์วงจรและระบบ การวิเคราะห์ผลตอบสนองชั่วครู่เมื่อสัญญาณเข้าเป็นฟังก์ชันขั้น ฟังก์ชันสามเหลี่ยม และฟังก์ชันไซน์

NP303 ระบบควบคุม [ 3 (3-0-6) ]

(Control Systems)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบควบคุมวงรอบเปิดและวงรอบปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟการไหลของสัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมตามฐานเวลาและฐานความถี่ รูทโลคัส ไนควิสท์พล็อตส์ โบดพล็อตส์ เสถียรภาพของระบบ

NP304 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-2-1)

(Control Systems Laboratory)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NP303 ระบบควบคุม

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชาระบบควบคุม

NP306 หลักการเครื่องจักรกลไฟฟ้า [ 3 (3-0-6) ]

(Principles of Electrical Machines)

วงจรแม่เหล็ก หลักการแปรสภาพพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วม หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการของเครื่องจักรกลหมุน เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ โครงสร้าง เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำหนึ่งเฟสและสามเฟส การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า

NP307 ปฏิบัติการหลักการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1(0-2-1)

(Principles of Electrical Machines Laboratory)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NP306 หลักการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้า และเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ

NP309 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง [ 3 (3-0-6) ]

(Power Electronics)

ศึกษาก่อน NP201ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า หรือ NT203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

ลักษณะสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไดโอดกำลัง ไทริสเตอร์ ไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์กำลัง มอสเฟท ไอจีบีที ลักษณะสมบัติของวัสดุแม่เหล็ก แกนหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า แกนเฟอร์ไรท์ แกนผงอัด วงจรแปรผัน วงจรแปรผันไฟสลับเป็นไฟตรง วงจรแปรผันไฟตรงเป็นไฟตรง วงจรแปรผันไฟสลับเป็นไฟสลับ วงจรแปรผันไฟตรงเป็นไฟสลับ

NP310 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1(0-2-1)

(Power Electronics Laboratory)

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NP309 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

NP311 โรงต้นกำลังและสถานีย่อย [ 3 (3-0-6) ]

(Power Plant and Substations)

เส้นกราฟโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าไอน้ำ โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงานหมุนเวียน ชนิดของอุปกรณ์สถานีย่อย แผนผังของสถานีย่อย การป้องกันฟ้าผ่า ระบบการกราวด์

NP312 พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี [ 3 (3-0-6) ]

(Renewable Energy and Technology)

แหล่งพลังงานทดแทนต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล แก๊สชีวภาพ พลังงานลม เทคโนโลยีแปรผันพลังงาน ระบบพลังงานทดแทน การประยุกต์ใช้งาน การเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษา

NP313 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง [ 3 (3-0-6) ]

(Electrical Power System Analysis)

ศึกษาก่อน NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

การคำนวณโครงข่ายระบบส่งและระบบจำหน่าย การไหลของกำลังไฟฟ้า การควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้า การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตรและไม่สมมาตร เสถียรภาพของระบบ การทำงานอย่างประหยัด

NP318 พลังงานความร้อนและการถ่ายเท [ 3 (3-0-6) ]

(Thermal Energy and Heat Transfer)

การกำเนิดความร้อนและเทคโนโลยีสำหรับงานต่าง ๆ หลักการของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการถ่ายเทความร้อน หลักการไหลของของเหลว และการประยุกต์ ตัวอย่างการอนุรักษ์พลังงานความร้อน

NP319 ปฏิบัติการจำลองระบบไฟฟ้าและพลังงาน 1(0-2-1)

(Electrical and Energy System Simulations Laboratory)

ปฏิบัติการจำลองปัญหาในระบบพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

NP413 การออกแบบระบบไฟฟ้า [ 3 (3-0-6) ]

(Electrical System Design)

หลักการออกแบบเบื้องต้น รหัสและมาตรฐาน แบบการจำหน่ายกำลังไฟฟ้า เคเบิลและสายไฟฟ้า รางเดินสายไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า การคำนวณโหลด การปรับปรุงค่าแฟกเตอร์กำลังและออกแบบคาปาซิเตอร์แบ็งค์ การออกแบบวงจรเครื่องใช้และไฟฟ้าแสงสว่าง การออกแบบวงจรมอเตอร์ แบบวงจรโหลด วงจรฟีดเดอร์และวงจรหลัก ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน การคำนวณการลัดวงจร ระบบการกราวด์ของการติดตั้งไฟฟ้า

NP414 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน [ 3 (3-0-6) ]

(Energy Management and Conservations)

ระบบพลังงานเบื้องต้น สถานภาพพลังงาน ปริมาณความต้องการพลังงาน นโยบายการจัดหาพลังงาน กฎหมายและข้อบังคับ หลักการและระบบการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การตรวจสอบและกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน หลักการทำรายงาน หลักการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับโครงการและการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

NP415 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 1 1(0-3-6) ]

(Electrical and Energy Engineering Project 1)

โครงงานที่น่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน และมีการนำเสนอโครงการ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และหลักการเขียนรายงาน ได้แก่ การใช้ภาษา การค้นหาและการใช้ข้อมูลทางวิศวกรรมศาสตร์

NP416 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 2 3(0-9-18)

(Electrical and Energy Engineering Project 2)

สอบผ่าน NP415 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 1

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 1 และนำเสนอผลการทดลอง วิเคราะห์ สรุป และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการประจำภาควิชา และส่งหนังสือโครงงานฉบับสมบูรณ์ให้ภาควิชาและคณะฯ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และหลักการเขียนรายงาน

NP419 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง [ 3 (3-0-6) ]

(High Voltage Engineering)

ไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง การกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูง ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน เบรกดาวน์ในก๊าซ ไดอิเล็กตริกส์ ชนิดแข็งและเหลว เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง การประสานสัมพันธ์การฉนวน

NP420 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง [ 3 (3-0-6) ]

(Power System Protection)

ศึกษาก่อน NP313 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

หลักปฏิบัติของการป้องกันเบื้องต้น ตัวส่งถ่ายสัญญาณและหม้อแปลงเพื่องานวัด อุปกรณ์ป้องกันและระบบการป้องกัน การป้องกันผิดพร่องลงดินและกระแสเกิน การป้องกันแบบผลต่าง การป้องกันสายส่งด้วยรีเลย์ระยะทาง การป้องกันสายส่งด้วยไพล็อตรีเลย์ การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การป้องกันโซนบัส

ค. กลุ่มวิชาเอกเลือก

NP001 สหกิจศึกษา 6(0-20-40)

(Co-operative Education)

เงื่อนไข หน่วยกิตสะสมหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่า 54 หน่วยกิต

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการทำงาน รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย

NP408 ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัว [ 3 (3-0-6) ]

(Micro-controller and Embedded Systems)

หลักการของวงจรตรรก การออกแบบและใช้งาน โครงสร้างไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อการควบคุมและโปรแกรมควบคุมระบบ หลักการและโครงสร้างของระบบสมองกลฝังตัวการประยุกต์ใช้งานและโปรแกรมควบคุมระบบ

NP409 ศาสตร์การวัดและวิเคราะห์ข้อมูล [ 3 (3-0-6) ]

(Metrology and Data Analysis)

การนิยามของศาสตร์การวัดและวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยและมาตรฐาน เครื่องวัดและหลักการวัด การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การวัดปริมาณต่างๆในกระบวนการผลิต การสอบเทียบเครื่องวัดต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต การปรับแต่งอุปกรณ์และตัวควบคุม การประเมินและรายงาน

NP410 การออกแบบระบบการวัด[ 3 (3-0-6) ]

(Measurement System Design)

ระบบการวัดและการควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม สัญลักษณ์ของเครื่องมือวัดและการระบุค่าการวัด แบบกระบวนการผลิต ลูปและไดอะแกรมการเชื่อมต่อ ข้อมูลรายละเอียดเครื่องวัด การติดตั้งและทดสอบการวัด การป้องกันการวัด การควบคุมและทดสอบกระบวนการอุตสาหกรรม

NP417 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน [ 3 (3-0-6) ]

(Electrical Machines and Drive System)

ศึกษาก่อน NP306 หลักการเครื่องจักรกลไฟฟ้า หรือ NP309 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์และออกแบบการใช้งาน การควบคุมการเริ่มต้นทำงาน การควบคุมความเร็ว การขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบควบคุมและการใช้งานอุตสาหกรรม

NP418 ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย[ 3 (3-0-6) ]

(Distributed Generation System)

การผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าดั้งเดิมและพลังงานหมุนเวียน การเชื่อมต่อ กริด ผลกระทบทางเทคนิคต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบกริดอัจฉริยะ ผลเชิงเศรษฐศาสตร์

NP421 การควบคุมและการวัดในอุตสาหกรรม [ 3 (3-0-6) ]

(Industrial Instrument and Control)

หลักการทำงาน เทคโนโลยีการวัด เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ ได้แก่ วัดระยะทาง วัดระดับ วัดความดัน และ วัดอุณหภูมิ อุปกรณ์และเครื่องวัดเชิงอุปทานและเชิงเลข ทรานสดิวเซอร์แบบต่างๆ การประมวลสัญญาณและการแสดงผล เพื่อการควบคุมระบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม

NP422 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม[ 3 (3-0-6) ]

(Industrial Safety and Environment)

สภาพแวดล้อมที่อันตรายในโรงงานและการป้องกัน หลักการควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงงาน กฎหมายความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การบริหารความปลอดภัย ปรัชญาอุตสาหกรรม เทคนิคการปฐมพยาบาล

NP424 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง [ 3 (3-0-6) ]

(Power System Quality)

ศึกษาก่อน NP313 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

คำจำกัดความ มาตรฐานของคุณภาพกำลังไฟฟ้า ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากำลัง สาเหตุของการเกิด การแก้ไข การออกแบบวงจรกรอง การคำนวณแรงดันตกชั่วขณะ(Sag) การปรับปรุงและรักษาคุณภาพกำลังไฟฟ้า

NP425 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากำลัง [ 3 (3-0-6) ]

(Computer Applications in Power System)

ศึกษาก่อน NP313 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

การจำลององค์ประกอบต่างๆ ในระบบไฟฟ้ากำลัง ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส ระบบสายส่ง FACTS และ HVDC การใช้เทคนิคและคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ การไหลของโหลด การลัดวงจร เสถียรภาพของระบบ อิเล็กโตแม็กเนติกทรานเชียนท์ การควบคุมการไหลของโหลดและเสถียรภาพของระบบด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

NP430 ประเด็นพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน [ 3 (3-0-6) ]

(Special Issues in Electrical and Energy Engineering)

เงื่อนไข ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหลักสูตร

ประเด็นพิเศษที่น่าสนใจและทันสมัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

NP432 พลังงานเชิงพาณิชย์ [ 3 (3-0-6) ]

(Commercial Energy)

แหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ หลักการแปรผันพลังงาน การประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีการผลิต ระบบพลังงานเชิงพาณิชย์ หลักการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุน

NP433 การวิเคราะห์ระบบพลังงานและงานวิศวกรรม [ 3 (3-0-6) ]

(Energy Systems Analysis and Engineering)

หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบพลังงาน หลักการของมวลและสมดุลพลังงานสำหรับระบบ การวิเคราะห์ด้วยกระบวนการเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการพื้นฐานของงานวิศวกรรมระบบ การวิเคราะห์และวิธีวัด การออกแบบระบบอย่างง่าย เพื่อการวิเคราะห์ อุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญและเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบท่อ ปั๊ม และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

NP434 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน [ 3 (3-0-6) ]

(Energy Engineering Economics)

โครงสร้างพลังงาน สถานการณ์พลังงาน หลักการเศรษฐศาสตร์ ความผันผวนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฏีเงินเฟ้อ นโยบายการเงินการคลัง ดุลยภาพและเสถียรภาพ การวิเคราะห์การลงทุนทางพลังงาน