สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Department of Electrical & Energy Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แผนการเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน พ.ศ. 2560

แผน ก. หลักสูตรปกติ 4 ปี

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
3(3-0-6) -
GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)
3(3-0-6) -
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก (1)
(General Education – Elective (1))
3 (3-0-6) -
NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics 1)
3(3-0-6) -
NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics 1)
3(3-0-6) -
NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics Laboratory 1)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NG104
NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
3(3-0-6) -
NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NG112
รวม 20

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002 หรือคะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า
NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics 2)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG101
NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics 2)
3(3-0-6) -
NG107 เคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry)
3(3-0-6) -
NG108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NG107
NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
3(3-0-6) -
NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NG105
NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง
(Mechanical Workshop Practice)
1(0-2-1) -
รวม 18

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE003 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือ เทียบเท่า
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก (2)
(General Education – Elective (2))
3 (3-0-6) -
NG203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics 3)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG102
NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Theory)
3(3-0-6) -
NP202 ปฏิบัติการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Theory Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อน หรือ เรียนควบคู่ NP201
NP204 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements)
3(3-0-6) -
NP206 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อน หรือ เรียนควบคู่ NP204
รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
3(3-0-6) -
GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)
3
(3-0-6)
ศึกษาก่อน GE004 หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
3(3-0-6) -
NG211 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
3(3-0-6) -
NP203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
3(3-0-6) -
NP205 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP201
xxxxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(3-0-6) -
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก (3)
(General Education – Elective (3))
3(3-0-6) -
NP306 หลักการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Principles of Electrical Machines)
3(3-0-6) -
NP307 ปฏิบัติการหลักการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Principles of Electrical Machines Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NP306
NP318 พลังงานความร้อนและการถ่ายเท
(Thermal Energy and Heat Transfer)
3(3-0-6) -
NP321 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Field)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NG203
xxxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) -
รวม 16

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
NP303 ระบบควบคุม
(Control Systems)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NG203
NP304 ปฏิบัติการระบบควบคุม
(Control Systems Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NP303
NP309 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
(Power Electronics)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP201 หรือ NP204
NP310 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
(Power Electronics Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อน หรือ เรียนควบคู่ NP309
NP311 โรงต้นกำลังและสถานีย่อย
(Power Plant and Substations)
3(3-0-6) -
NP312 พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
(Renewable Energy and Technology)
3(3-0-6) -
NP313 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
(Electrical Power System Analysis)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP201
NP319 ปฏิบัติการจำลองระบบไฟฟ้าและพลังงาน
(Electrical and Energy System Simulations Laboratory)
1(0-2-1) -
รวม 18

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
NP300 การฝึกงานทางวิศวกรรม
(Engineering Internships)
0(0-40-20) หน่วยกิตสะสมหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่า 54 หน่วยกิต
รวม 0

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
NP413 การออกแบบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Design)
3(3-0-6) -
NP414 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
(Energy Management and Conservations)
3(3-0-6) -
NP415 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 1
(Electrical and Energy Engineering Project 1)
1(0-3-6) -
NP419 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
(High Voltage Engineering)
3(3-0-6) -
NPxxx วิชาเอกเลือก (1) 3(3-0-6) -
NPxxx วิชาเอกเลือก (2) 3(3-0-6) -
รวม 16

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
NP416 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 2
(Electrical and Energy Engineering Project 2)
3(0-9-18) สอบผ่าน NP415
NP420 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
(Power System Protection)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP313
NPxxx วิชาเอกเลือก (3) 3(3-0-6) -
NPxxx วิชาเอกเลือก (4) 3(3-0-6) -
รวม 12