สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Department of Electrical & Energy Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แผนการเรียนหลักสูตร 4 ปี

ชั้นปีที่ 1 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
3(3-0-6) -
HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
(English for Communication 1)
3(3-0-6) -
NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม1
(Engineering Mathematics 1)
3(3-0-6) -
NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม1
(Engineering Physics 1)
3(3-0-6) -
NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม1
(Engineering Physics Laboratory 1)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NG104
NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
3(3-0-6) -
NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NG112
HG032 ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมโลก
(Global Life Skills)
3 (3-0-6) -
รวม 20

ชั้นปีที่ 1 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนHG009
หรือคะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า
NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง
(Mechanical Workshop Practice)
1(0-2-1) -
NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics 2)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนNG101
NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics 2)
3(3-0-6) -
NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NG105
NG107 เคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry)
3(3-0-6) -
NG108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NG107
NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
3(3-0-6) -
รวม 18

ชั้นปีที่ 2 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
(English for Communication 3)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนHG010
หรือคะแนน TOEIC 350หรือเทียบเท่า
HG022 การบริหารตนเอง
(Self -Management)
3 (3-0-6) -
NG203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics 3)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนNG102
NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนNG104
NT201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements)
3(3-0-6) -
NT202 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NT201
NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Theory)
3(3-0-6) -
NP202 ปฏิบัติการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Theory Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NP201
รวม 20

ชั้นปีที่ 2 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4
(English for Communication 4)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนHG011
หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
BG002 ธุรกิจสมัยใหม
(Modern  Business)
3 (3-0-6) -
SG005 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Statistics for Daily  Life)
3(3-0-6) -
NS203 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
3(3-0-6) -
NT203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
3(3-0-6) -
NP205 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนNP201
NP434 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน
(Energy Engineering Economics)วิชาเลือกเสรี(1)
3(3-0-6) -
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4
(English for Communication 4)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนHG011
หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
BG002 ธุรกิจสมัยใหม
(Modern  Business)
3 (3-0-6) -
SG005 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Statistics for Daily  Life)
3(3-0-6) -
NS203 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
3(3-0-6) -
NT203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
3(3-0-6) -
NP205 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนNP201
NP434 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน
(Energy Engineering Economics)วิชาเลือกเสรี(1)
3(3-0-6) -
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NP309 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
(Power Electronics)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนNP201 หรือ NT203
NP310 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
(Power Electronics Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่NP309
NP311 โรงต้นกำลังและสถานีย่อย
(Power Plant and Substations)
3(3-0-6) -
NP312 พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
(Renewable Energy and Technology)
3(3-0-6) -
NP313 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
(Electrical Power System Analysis)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP201
SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Science and Technology)
3(3-0-6) -
NP319 ปฏิบัติการจำลองระบบไฟฟ้าและพลังงาน
(Electrical and Energy System Simulations Laboratory)
1(0-2-1) -
รวม 17

ชั้นปีที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NP415 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน1
(Electrical and Energy Engineering Project 1)
1(0-3-6) -
รวม 1

ชั้นปีที่ 4(ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NP413 การออกแบบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Design)
3(3-0-6) -
NP414 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
(Energy Management and Conservations)
3(3-0-6) -
NP416 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน2
(Electrical and Energy Engineering Project 2)
3(0-9-18) สอบผ่านNP415
NP419 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
(High Voltage Engineering)
3(3-0-6) -
NP420 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
(Power System Protection)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP313
วิชาเอกเลือก(1) 3 -
วิชาเอกเลือก(2) 3 -
รวม 21

ชั้นปีที่ 4 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NP001 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
6(0-40-20 หน่วยกิตสะสมหมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ต่ำกว่า54หน่วยกิต
รวม 6