สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Department of Electrical & Energy Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แผนการเรียนหลักสูตรภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์)

ชั้นปีที่ 1 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนHG009
หรือคะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า
NT201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements)
3(3-0-6) -
NT202 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NT201
NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics 1)
3(3-0-6) -
NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics 1)
3(3-0-6) -
NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics Laboratory 1)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่NG104
NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
3(3-0-6) -
NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่NG112
รวม 18

ชั้นปีที่ 1 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
(English for Communication 3)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนHG010
หรือคะแนน TOEIC 350หรือเทียบเท่า
NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง
(Mechanical Workshop Practice)
1(0-2-1) -
NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics 2)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนNG101
NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics 2)
3(3-0-6) -
NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2)
 1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NG105
NG107 เคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry)
3(3-0-6) -
NG108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NG107
NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
3(3-0-6) -
รวม 18

ชั้นปีที่ 1 (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนNG104
NG203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics 3)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนNG102
NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Theory)
3(3-0-6) -
NP202 ปฏิบัติการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Theory Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NP201
รวม 10

ชั้นปีที่ 2(ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
(English for Communication 4)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนHG011
หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
NT308 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Field)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่NG203
NP306 หลักการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Principles of Electrical Machines)
3(3-0-6) -
NP307 ปฏิบัติการหลักการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Principles of Electrical Machines Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NP306
NP303 ระบบควบคุม
(Control Systems)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่NG203
NP304 ปฏิบัติการระบบควบคุม
(Control Systems Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NP303
NP318 พลังงานความร้อนและการถ่ายเท
(Thermal Energy and Heat Transfer)
3(3-0-6) -
รวม 17

ชั้นปีที่ 2 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NS203 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
3(3-0-6) -
NT203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
3(3-0-6) -
NP205 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนNP201
NP312 พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
(Renewable Energy and Technology)
3(3-0-6) -
NP313 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
(Electrical Power System Analysis)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP201
NP311 โรงต้นกำลังและสถานีย่อย
(Power Plant and Substations)
3(3-0-6) -
รวม 18

ชั้นปีที่ 2 (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NP415 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 1
(Electrical and Energy Engineering Project 1)
1(0-3-6) -
NP309 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
(Power Electronics)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนNP201 หรือ NT203
NP310 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
(Power Electronics Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ เรียนควบคู่ NP309
NP319 ปฏิบัติการจำลองระบบไฟฟ้าและพลังงาน
(Electrical and Energy System Simulations Laboratory)
1(0-2-1) -
รวม 6

ชั้นปีที่ 3 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NP416 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน2
(Electrical and Energy Engineering Project 2)
3(0-9-18) สอบผ่านNP415
NP420 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
(Power System Protection)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP313
NP413 การออกแบบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Design)
3(3-0-6) -
NP419 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
(High Voltage Engineering)
3(3-0-6) -
NP414 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
(Energy Management and Conservations)
3(3-0-6) -
NP408 ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัว
(Micro-controller and Embedded Systems)วิชาเอกเลือก(1)
3(3-0-6) -
NP417 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน
(Electrical Machines and Drive System)วิชาเอกเลือก(2)
3(3-0-6) ศึกษาก่อนNP306 หรือNP309
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NP001 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
6(0-40-20) หน่วยกิตสะสมหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่า54หน่วยกิต
รวม 6