สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Department of Electrical & Energy Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม อุทัยไขฟ้า

ปริญญาเอก
- Ph.D (Electrical Engineering), The University of Sheffield, United Kingdom, 2010

ปริญญาโท
- M.Eng (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, 1997

ปริญญาตรี
- B.Eng (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, 1992

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

ปริญญาโท
- วศ.ม (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี
- วศ.บ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติโดยละเอียด

อาจารย์วรภัทร กอแก้ว

ปริญญาเอก
- 2016 PhD Electrical Engineering, University of Southampton, United Kingdom

ปริญญาโท
- 2004 MEng Electrical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand

ปริญญาตรี
- 1995 BEng Electrical Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี

ปริญญาเอก
- วศ.ด. สาขาเทคโนโลยีพลังงาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท
- วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ป.บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี
- อส.บ. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติโดยละเอียด