สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Department of Electrical & Energy Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

ครูปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ

นายอัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ

ปริญญาโท
- วศ.ม. สาขาสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี
- อส.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

ประวัติโดยละเอียด