วิศวกรรมสนเทศศาสตร์มหาบัณฑิต

Master of Engineering Program In Informatics Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

ปริญญาโท วิศวกรรมสนเทศศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสนเทศศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสนเทศศาสตร์ โดยเป็นการสอนที่เน้นงานวิจัยเป็นหลัก เป็นการสร้างทักษะทางวิศวกรรมสนเทศศาสตร์ เพื่อให้ได้มหาบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเชี่ยวชาญ ทั้งยังยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม

หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรไม่เกิน 160,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือโทรคมนาคม ระบบควบคุมและ/หรือเครื่องมือวัด หรือสาขาใกล้เคียง หรือเทียบเท่า หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาใกล้เคียงหรือเทียบเท่า หรือ
  3. หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นนอกเหนือข้อ 1 และ 2 ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาในวิชาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 12 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อย่างน้อย 1 ปี ในกรณีที่ผู้ที่จะเข้าศึกษามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


หลักสูตร รูปแบบการศึกษา

แผน ก2 (มีวิทยานิพนธ์)
  1. วิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต
  2. วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต
  3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ก2 (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
  1. วิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต
  2. วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต
  3. วิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

วิธีการรับสมัคร

สามารถสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทรศัพท์ 02-697-6884-6 โทรสาร 02-277-1943 และสอบถามประวัติโดยละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ที่ 08-9813-0880 ติดต่อ ผศ.ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย (หัวหน้าหลักสูตร) หรือที่ suwannee_ads@utcc.ac.th

รายวิชาในหลักสูตร

วิชาบังคับ 7 วิชา จำนวน 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
NF505 สัมมนาทางวิศวกรรมสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
NF506 ระเบียบวิธีการวิจัยในวิศวกรรมสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
NF507 การสื่อสารแบบไร้สาย 3(3-0-6)
NF508 การสืบค้นสารสนเทศ 3(3-0-6)
NF509 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(3-0-6)
NF510 พื้นฐานแบบจำลองเชิงหลักการและการวิเคราะห์ออนโทโลยี 3(3-0-6)
NF511 การวิเคราะห์ทางสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
วิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
NF512 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัส 3(3-0-6)
NF513 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
NF514 ระบบสารสนเทศและการออกแบบการบริการ : เชิงกลยุทธ์ แบบจำลอง และวิธีการ 3(3-0-6)
NF515 ระบบการจัดการความรู้ 3(3-0-6)
NF516 ความมั่นคงของสารสนเทศ 3(3-0-6)
NF517 NF517เครือข่ายประสาทและการออกแบบฟัซซี่ลอจิก 3(3-0-6)
NF518 คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ 3(3-0-6)
NF519 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขององค์กร 3(3-0-6)
NF520 สถาปัตยกรรมการบริการ 3(3-0-6)