สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

Department of Logistics Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แผนการเรียนหลักสูตรภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์)

ชั้นปีที่ 1 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) -
NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) -
NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG104
NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) -
NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG112
NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง 1(0-2-1) -
NS201 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) -
NL201 ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน 3(3-0-6) -
รวม 18

ชั้นปีที่ 1 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อนHG009
หรือคะแนนTOEIC 250 หรือเทียบเท่า
NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG101
NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG105
NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(3-0-6) -
NG107 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) -
NG108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG107
NL202 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ 3(3-0-6) -
รวม 20

ชั้นปีที่ 2 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG010
หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
NS203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
NL322 เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NS201
NL321 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกรรม โลจิสติกส์ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NS201
วิชาเอกเลือก 1 3
รวม 18

ชั้นปีที่ 2 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG011
หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
NL203 กฎหมายการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) -
NL307 การออกแบบศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย 3(3-0-6) -
NL323 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6) -
NL305 การบริหารการจัดซื้อจัดหา 3(3-0-6) -
NL324 การออกแบบและพัฒนากระบวนการทาง โลจิสติกส์ 3(3-0-6) -
รวม 18

ชั้นปีที่ 3 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NL303 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง 3(3-0-6) -
NL304 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) -
NL313 การวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุน 3(3-0-6) -
NL409 การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) -
วิชาเอกเลือก 2 3
รวม 15

ชั้นปีที่ 3 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
NL001 สหกิจศึกษา 6 (0-40-20) ได้ผ่านการศึกษาวิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต
รวม 6