วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

Department of Rail and Emerging Business Management Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering Program in Rail Business Management Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง)

ชื่อย่อ (ไทย)

วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

Bachelor of Engineering (Rail Business Management Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

B.Eng. (Rail Business Management Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมออกแบบ และจัดการระบบราง มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ ทั้งด้านระบบขนส่งทางราง การวางผังเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ ด้านโลจิสติกส์ และกลยุทธ์ การตัดสินใจในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง พัฒนาความรู้ในวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง เข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

136 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ภาษาที่ใช้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาหลัก เป็นตำราภาษาต่างประเทศ

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และ นักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด พัง อ่าน เขียน และ เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรระบบราง
  • วิศวกรพัฒนาและบริหารทรัพยากรกายภาพและอาคาร
  • วิศวกรวางผังเมือง
  • วิศวกรธุรกิจระบบราง
  • วิศวกรออกแบบและวางแผนเครือข่ายระบบขนส่ง และกระจายสินค้า
  • วิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ระบบ และแก้ปัญหาในธุรกิจระบบราง
  • วิศวกรออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
  • ผู้ประกอบการอิสระ
  • นักวิชาการ