วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

Department of Rail and Emerging Business Management Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แผนการเรียนหลักสูตร 4 ปี

แผน ก. หลักสูตรปกติ

ชั้นปีที่ 1 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) -
NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) -
NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) -
NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG104
NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) -
NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG112
NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง 1(0-2-1) -
NL201 ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน
3(3-0-6) -
  รวม 18  

ชั้นปีที่ 1 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG009
หรือคะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า
NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG101
NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG105
NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(3-0-6) -
NR101 ความรู้พื้นฐานการจัดการระบบราง 3(3-0-6) -
NL202 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ 3(3-0-6) -
  รวม 19  

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) -
HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG010 
หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
NR201 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3(3-0-6)  
NS201 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) -
  วิชาเอกเลือก (1) 3  
  รวม 18  

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
BG002 ธุรกิจสมัยใหม่ 3(3-0-6) -
HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG011
หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
SG005 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) -
NR202 การบริหารกระบวนการธุรกิจและทรัพยากรกายภาพ 3(3-0-6) -
  วิชาเอกเลือก (2) 3  
  วิชาเลือกเสรี (1) 3  
  รวม 18  

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
HG022 การบริหารตนเอง 3(3-0-6) -
NL303 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง 3(3-0-6) -
NR301 การวางแผนการปฏิบัติการ 3(3-0-6) -
NR302 การออกแบบและพัฒนาผังเมือง 3(3-0-6) -
NR303 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการบัญชีการเงินสำหรับการบริหารทรัพยากรกายภาพ 3(3-0-6) -
NR304 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจระบบรางและการบริหารทรัพยากรกายภาพ 3(3-0-6) -
  วิชาเอกเลือก (3) 3  
  รวม 21  

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) -
NL307 การออกแบบศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย 3(3-0-6) -
NR305 การจัดการอสังหาริมทรัพย์ขององค์กร 3(3-0-6) -
NR306 การจัดการตลาดสำหรับทรัพยากรกายภาพ 3(3-0-6) -
NR307 กฎหมายการขนส่งและอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) -
  วิชาเอกเลือก (4) 3  
  รวม 18  

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
HG032 ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมโลก 3(3-0-6) -
NR401 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระบบราง 3(3-0-6) -
  วิชาเอกเลือก (5) 3  
  วิชาเอกเลือก (6) 3  
  วิชาเลือกเสรี (2) 3  
  รวม 15  

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
  วิชาเอกเลือก (7) 3  
  วิชาเอกเลือก (8) 3  
  วิชาเอกเลือก (9) 3  
  รวม 9