วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

Department of Rail and Emerging Business Management Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แผนการเรียนหลักสูตร 3 ปี (สำหรับวุฒิ ปวส.)

แผนการเรียนหลักสูตรนี้ จะเปิดสอนในปี 2559