วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

Department of Rail and Emerging Business Management Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์

ปริญญาเอก
- วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต, University of New South Wales, Australia

ปริญญาโท
- วิศวกรรมมหาบัณฑิต, Swinburne University of Technology, Australia

ปริญญาตรี
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติโดยละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์

ปริญญาเอก
- Ph.D. (Manufacturing Engineering) Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia

ปริญญาโท
- M.Eng. (Computer Integrated Manufacturing) Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
- M.Ed. (Physics) Srikhanarintharawirot Prasanmit University Thailand

ปริญญาตรี
- B.Ed (Physics) Srikhanarintharawirot Bangsange University

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ วงษ์มณี

ปริญญาเอก
- 2557 ปร.ด. วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี

ปริญญาโท
- 2545 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี
- 2538 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติโดยละเอียด

อาจารย์ภคพงศ์ อมรกุล

ปริญญาเอก
- นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติโดยละเอียด

ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา

ปริญญาเอก
- ปศ.ด วิศวกรรมโยธา University of Nottingham (UK) Funding by: European Union

ปริญญาโท
- วศ.ม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม University of Nottingham (UK)

ปริญญาตรี
- วศ.บ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติโดยละเอียด