Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมสานสัมพันธ์

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ค่ายภูมิใจวิศวฯ ลูกแม่ไทร
วิ่งเกียร์ 2554
ค่ายภูมิใจวิศวฯแม่ไทร ปี 2553
ค่ายภูมิใจฯ วิศวลูกแม่ไทร 2552
ปัจฉิมนิเทศ น.ศ. ปี 51
Gear Party 2009
วิ่งเกียร์ประจำปีการศึกษา 2552
ปัจฉิมนิเทศ น.ศ. ปี 50
ค่ายภูมิใจฯลูกแม่ไทร ค่ายนาวิกโยธิน
จากพี่สู่น้องวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มีตติ้งสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แม่ไทรแคมป์ ค่ายทหาร จ.ชลบุรี