Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมนักศึกษาดูงาน

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ดูงาน Kerry Express Thailand
ดูงาน CISCO
นศ. ป.โท - เอก ดูงานที่ประเทศจีน
ดูงานฮาร์ดดิส WD
ดูงานสถานีดาวเทียมศรีราชา
ดูงานบุญถาวร