Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP

4 พฤษภาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ได้จัดทำโครงการพานักศึกษานักศึกษาสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์และบริหารโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน SAIC Motor CP ผู้ผลิตรถยนต์ MG

ในการเข้าศึกษาดูงานไลน์การผลิต เราได้ให้ความร่วมมือกับทางบริษัทจึงมิสามารถถ่ายภายในไลน์การผลิตภาพมาเผยแพร่ออกสื่อได้

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ