Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560

มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560

4 สิงหาคม 2560

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559 สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติยศคะแนนสูงสุดประจำชั้นปีในวันเดียวกับปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ ชั้นปีที่ เลขทะเบียน ชื่อ สาขา GPA (เทอม 1 + 2) สถานะทุน
1 1 5907100017 นางสาวพนิดา  พูลแก้ว วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4  
2 1 5907104005 นางสาวมณีรัตน์  วัฒนชัยปภา วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 4.00 ทุนครึ่ง
3 1 5907101012 นายมุขยา  วงศ์ดาราพานิช วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 4.00 ทุนครึ่ง
4 2 5807100028 นางสาวมิตรา  บัวมี วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3.92 -
5 2 5807105018 นางสาววิลาสินี  วันงาม วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง 3.53 -
6 2 5807106003 นายไชยวัฒน์  ศรีสุขมั่งมี วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ 3.07 ทุนครึ่ง
7 2 5807103002 นางสาวสิริยา  บุญใหญ่ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ 3.98 -
8 2 5807104025 นายวิทวัฒน์  คำเกิด วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 3.53 รัตนมงคล
9 2 5807101008 นายธนโชติ  วีรนุกุลจิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 4.00 -
10 3 5707100004 นางสาวทิพย์วรรณ  วรรณศรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4.00 -
11 3 5707105001 นายอุสมาน  สะตาปอ วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง 3.78 ทุนครึ่ง
12 3 5707103011 นายธนพนธ์  สังหิตกุล วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ 3.86 รัตนมงคล
13 3 5707401001 นายวณัฐพงษ์  ดอกพุฒ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 4.00  
14 4 5607100032 นายมานิต  จาวลา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3.94  
15 4 5607101023 นายอรรถพร  กิ่งสวัสดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 4.00  

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560