Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

รับมอบทุนการศึกษา

5 สิงหาคม 2559

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

  1. ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
  2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมคณะอย่างสม่ำเสมอ

โดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอาจารย์พิเศษโดยมีรายนามดังนี้

  1. อาจารย์วิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์
  2. อาจารย์ชนินทร์ พิบูลชล
  3. อาจารย์ทองสุข นำพันธ์วิวัฒน์
  4. อาจารย์วีรวัฒน์ สิรโยภาส
  5. อาจารย์ชัยสิทธิ์ ธรรมพีร
  6. ดร.ประพันธ์ศักดิ์ บูรณประภา

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ