Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ดูงานบริษัท Heno Mortor

คณะฯ พานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเรื่องกับระบบราง ดูงานที่ Hino Motors

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิศวกรรมโลจิสติกส์

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ