Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมสานสัมพันธ์

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ค่ายภูมิใจวิศวฯ ลูกแม่ไทร ปี 2555
วิ่งเกียร์ 2554
ค่ายภูมิใจวิศวฯแม่ไทร ปี 2553
ค่ายภูมิใจวิศวฯ ลูกแม่ไทร ปี 2552
ค่ายภูมิใจวิศวแม่ไทรปีการศึกษา2551
Gear Party 2009
วิ่งเกียร์ประจำปีการศึกษา 2552
ค่ายภูมิใจฯลูกแม่ไทร ค่ายนาวิกโยธิน
จากพี่สู่น้องวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มีตติ้งสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แม่ไทรแคมป์ ค่ายทหาร จ.ชลบุรี