Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมเพื่อสังคม

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ทำบุญไหว้พระ 9 วัด
ค่ายภูมิใจวิศวแม่ไทรปีการศึกษา2551
กิจกรรมปลูกป่า ปี 2549
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2554