Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ทำไมต้องวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ?

"เรียนวิศวกรรมศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบวิศวกรนักบริหาร"

เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของโลกวันนี้ ล้วนเป็นผลผลิตทางวิศวกรรมชั้นยอดของเหล่าวิศวกรอัจฉริยะ อาชีพที่ท้าทายความฝันของใครหลายคน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำทางธุรกิจ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่ไม่เพียงแต่รอบรู้และมีประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ แต่ยังมีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อก้าวสู่อนาคตของนักบริหารงานวิศวกรรมที่เป็นผู้นำในองค์กรธุรกิจ

เรียนวิศวะ

ที่เป็นมากกว่าวิศวะและเป็นทั้งผู้ประกอบการ

"วิศวะหัวการค้า เรียนวิศวะและการเป็นผู้ประกอบการจากหลักสูตรของ MIT Reap แห่งเดียวที่นี่"

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าใหม่ทุกคนจะได้เรียนรู้หลักความเป็นผู้ประกอบการจาก Massachusetts Institute of Technology: MIT มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในอเมริกา ในหลักสูตร MIT REAP (MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program) โดยการเรียนการสอนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการสร้างวิศวกรที่มีความคิดด้านนวัตกรรมรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

เลือกเส้นทางสู่วิศวกรนักบริหารมืออาชีพ

เรามีสาขาวิชาให้เลือก 5 สาขาวิชากับ 5 อนาคตที่คุณเลือกได้ดังนี้

สาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

(Department of Rail and Emerging Business Management Engineering)
หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบรางนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมออกแบบ และจัดการระบบราง มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ ทั้งด้านระบบขนส่งทางราง และ การวางผังเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพด้านโลจิสติกส์และกลยุทธ์ การตัดสินใจในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง การพัฒนาความรู้ในวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

(Department of Automotive Business Engineer)
ศึกษาการตลาดยานยนต์ การออกแบบยานยนต์ การจัดหาชิ้นส่วนเพื่อการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตชิ้นส่วน การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงงานขาย การกระจายสินค้า การรับประกัน ไฟแนนซ์ ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ การให้บริการและงานซ่อม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

(Department of Electrical and Energy Engineering)
ศึกษาการวางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้า การพัฒนาการผลิต และการส่งไฟฟ้าแรงสูง การควบคุมระบบการไฟฟ้าในอาคารสถานที่เพื่อให้เป็นวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

(Department of Computer and Multimedia Engineering)
เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเชิงวิศวกรรมการออกแบบระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์โปรแกรมควบคุมระบบ เพื่อเป็นวิศวกรผู้ดูแลคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

(Department of Logistics Engineering)
ศึกษาวิศวกรรมแนวใหม่เพื่อการลำเลียงในระบบการผลิตและกระจายสินค้า การออกแบบและจัดการระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นวิศวกรด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะ

วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิตเป็นที่ต้องการอีกมากมายในหลายสายงาน เช่น วิศวกรควบคุมระบบไฟฟ้า วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ตลอดจนสายอาชีพใหม่ วิศวกรออกแบบและจัดการระบบการขนส่ง (โลจิสติกส์) วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่

        นักศึกษาที่จบการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะสามารถก้าวออกไปเป็นวิศวกรที่มีความสามารถในการทำงานกับองค์กรต่างๆ หรือการเป็นเจ้าของธุรกิจ และสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อทั้งภายในประเทศ หรือระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้
ด้วยการผสมผสานสานความรู้ทางวิศวกรรม เข้ากับการบริหารจัดการแบบนักธุรกิจ ที่เน้นกระบวนการเรียนด้วยระบบ Hybrid (ไฮบริด) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ไม่เหมือนใคร เพื่อให้นักศึกษาทุกคนก้าวทันสู่โลก ยุคโลกาภิวัตน์อย่างมั่นใจ

การเรียนรู้แบบ UTCC Hybrid Learning

        UTCC Hybrid Learning  (ยูทีซีซี  ไฮบริด  เลิร์นนิ่ง) ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่ผสมผสานเข้ากับการสอนแบบ E-learning  ซึ่งการเรียนการสอนในระบบนี้นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียน และลองทำข้อสอบได้จาก website รวมถึงสามารถโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนนักศึกษาได้ จากการ Chat และ Web board.