Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ค่ายภูมิใจวิศวลูกแม่ไทร 59
ดูงานสายการผลิตรถยนต์โตโยต้า
ดูงานบริษัท CP
บวงสรวงพระวิษณุกรรม
ดูงาน Kerry Express Thailand
ฟังบรรยายพิเศษ Toyota Production
เปิดบ้าน โชว์หุ่น
ดูงาน CISCO
งานกีฬาสีเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2557
นิทรรศการแสดงผลงานสาขาคอมพิวเตอร์
ภูมิใจวิศวฯลูกแม่ไทร 57
น้องใหม่ชมการแสดงหุ่นยนต์ของคณะฯ