News

ข่าวสารและประกาศ

ความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

Feb

02

2016

ในวันที่ 29 มกราคม 2559 รองอธิการบดีอาวุโส คณบดี และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือในด้านวิชาการ และวิจัย กับรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายคำนวณ ทองนาค และทีมงาน ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างบุคลากรบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบรางที่ยังขาดแคลนอีกมาก การพัฒนาบุลากร งานวิชาการ และงานวิจัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

Jan

27

2016

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับผู้บริหาร บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 27 มกราคม 2559

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเต็มเพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559

Jan

25

2016

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเต็ม (เรียนฟรี) ในปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับปริญญาบัตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

Jan

15

2016

มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับปริญญาบัตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นดังนี้

อ่านต่อ

นักศึกษาที่มีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย สามารถยื่นคำร้องได้ถึงวันที่ 27 มกราคม นี้เท่านั้น

Jan

15

2016

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีปัญหา ในการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สามารถยื่นใบคำร้องต่างๆ ที่ธุรการคณะ  ได้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2559 เท่านั้น

อ่านต่อ

กำหนดวันสอบคัดเลือก สำหรับผู้สมัครทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน พร้อมสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน

Jan

14

2016

แจ้งให้ทราบสำหรับผู้ที่สมัครทุนเต็ม ให้มาสอบเพื่อคัดเลือก ในวันที่ 22 มกราคม 2559 และจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกันนี้ ขอสอบที่ใช้สอบมี 2 วิชาได้แก่วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในวันสอบให้ผู้สมัครสอบนำเครื่องคิดเลขมาด้วย

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong ประเทศจีน เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

Dec

21

2015

Beijing Jiaotong University (BJTU) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1896 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติด้านการขนส่งระบบรางของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการสนับสนุนจาก China Railway Cooperation และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเข้าร่วมการลงนามสัญญาความร่วมมือรถไฟของประเทศไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริหารในธุรกิจระบบราง (ภาพด้านล่างแสดงในพิพิธภัณฑ์ประวัติของมหาวิทยาลัย)

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ทำความร่วมมือกับ Liuzhou Railway Vocational Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน

Dec

21

2015

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านการขนส่งระบบรางที่เป็นชั้นนำของโลก มีความเป็นที่สุดในด้านต่างๆ ของการขนส่งทางรางในหลายเรื่อง เช่น ระยะทางเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมีความยาวมากที่สุดของโลก รถไฟความเร็วสูงของจีน CRH (China Railway High-Speed) เป็นรถไฟที่ทำความเร็วที่สูงที่สุดของโลก จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงมีมากที่สุดในโลก ความเป็นที่สุดเหล่านี้สะท้อนให้ถึงศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบบริหารการจัดการที่ดีเยี่ยมของสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ