News

ข่าวสารและประกาศ

กำหนดการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ครั้งที่ 2/2558 (ภาคปลาย) และครั้งที่ 3/2558

Feb

18

2016

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม จึงประบปรุงกำหนดการสอบวิชา Exit01 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากเดิมซึ่งจัดสอบในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปมาเป็นการจัดสอบ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา HG012 ดังนั้นจึงได้กำหนดให้เพิ่มชื่อนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ในระบบบริการนักศึกษาตั้งแต่ภาคปลาย/2558 เพื่อให้นักเรียนมีตารางสอบวิชา Exit01 ในวันสุดท้ายของการสอบไล่โดยอัติโนมัติ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ได้รับรางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์

Feb

11

2016

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ได้รับรางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์ "ปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแบบเคลื่อนที่ได้" ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ในช่วงระหว่างวันที่ 3 -6 กุมภาพันธ์ 59 นี้ ที่ศูนย์การแสดง Bitec บางนา

อ่านต่อ

ความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

Feb

02

2016

ในวันที่ 29 มกราคม 2559 รองอธิการบดีอาวุโส คณบดี และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือในด้านวิชาการ และวิจัย กับรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายคำนวณ ทองนาค และทีมงาน ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างบุคลากรบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบรางที่ยังขาดแคลนอีกมาก การพัฒนาบุลากร งานวิชาการ และงานวิจัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

Jan

27

2016

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับผู้บริหาร บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 27 มกราคม 2559

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเต็มเพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559

Jan

25

2016

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเต็ม (เรียนฟรี) ในปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับปริญญาบัตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

Jan

15

2016

มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับปริญญาบัตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นดังนี้

อ่านต่อ

นักศึกษาที่มีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย สามารถยื่นคำร้องได้ถึงวันที่ 27 มกราคม นี้เท่านั้น

Jan

15

2016

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีปัญหา ในการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สามารถยื่นใบคำร้องต่างๆ ที่ธุรการคณะ  ได้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2559 เท่านั้น

อ่านต่อ

กำหนดวันสอบคัดเลือก สำหรับผู้สมัครทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน พร้อมสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน

Jan

14

2016

แจ้งให้ทราบสำหรับผู้ที่สมัครทุนเต็ม ให้มาสอบเพื่อคัดเลือก ในวันที่ 22 มกราคม 2559 และจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกันนี้ ขอสอบที่ใช้สอบมี 2 วิชาได้แก่วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในวันสอบให้ผู้สมัครสอบนำเครื่องคิดเลขมาด้วย

อ่านต่อ