News

ข่าวสารและประกาศ

ด้วยความอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์วิชัย ศังขจันทรานนท์ ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสียชีวิตแล้ว

Aug

02

2017

ศาสตราจารย์วิชัย ศังขจันทรานนท์ ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 ถึง 2537 ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่บ้านพักเมื่อเวลาประมาณ 06.00 น.ของวันที่ 31 กค.2560 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ศาลา 9 โดยมีกำหนดการดังนี้

อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ค่าย “ลูกแม่ไทร…จิตใจงาม”

Aug

02

2017

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7

อ่านต่อ

ด้วยรักและผูกพันวันเกษียณอายุ คุณธันยกร เจนภาษา และอาจารย์พัชรี จันทนบุบผา ประจำปี 2560

Jul

26

2017

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ถือเป็นวันแห่งความทรงจำอีกวันหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ถึงวัยเกษียณอายุของ คุณธันยกร เจนภาษา และอาจารย์พัชรี จันทนบุบผา เพราะท่านทั้งสองได้พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอันเนื่องมาจากการเกษียณอายุ

อ่านต่อ

ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Jul

21

2017

ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะมีการเรียนการสอนในวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 นี้ค่ะ

อ่านต่อ

ตารางเรียน ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Jul

14

2017

ตรวจสอบได้ที่นี่ค่ะ

อ่านต่อ

เลื่อนวันลงทะเบียนและพบอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศหยุดทำการวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560

Jul

14

2017

เนื่องจากความจำเป็นในการรื้อถอนอาคาร เพื่อดูแลความปลอดภัยสูงสุดให้แก่นักศึกษาและบุคลากร และให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวทางดังนี้

อ่านต่อ

ให้นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

Jun

27

2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีนโยบายให้นักศึกษาพบอาจารย์ก่อนลงทะเบียนในภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามและดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง

อ่านต่อ

ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าเรียนปรับพื้นฐาน วิชาเขียนโปรแกรมฯ ฟิสิกส์วิศวกรรม และคณิตศาสตร์

Jun

26

2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน เข้าเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อมีจุดประสงค์ให้นักศึกษาได้ปรับความรู้ ความเข้าใจ ก่อนเข้าเรียนจริง โดยมีตารางเรียนดังนี้

อ่านต่อ