News

ข่าวสารและประกาศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด

กรุงเทพฯ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา

ในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิควิศวกรรมและวิชาการระบบราง ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการตลอดจนการวิจัยที่มีคุณภาพ จัดสรรและใช้ผลงานหรือองค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่เดิมและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อให้บริการชุมชนและสังคม ให้บริการและการเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ประสบความสำเร็จ