News

ข่าวสารและประกาศ

รับสมัครทุนช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือนแก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลน จากบริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครทุนช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือนแก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลน จากบริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดคุณสมบัติผู้ขอรับทุนและรายละเอียดในการสมัครขอรับช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือนแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน จำนวน 5 ทุน ทุนละ 8,000 บาทต่อเดือน โดยนักศึกษาต้องฝึกงานในวันเสาร์หรือช่วงปิดภาคฤดูร้อน 40 ชั่วโมงต่อเดือน ณ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 1-4
  2. เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
  4. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร และมีบุคลิกดี
  5. เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการตลาด
  6. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

กำหนดการขอรับทุน

วัน/เดือน/ปี รายการ
วันที่ 27 กันยายน 2560 ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ 28 ก.ย. – 6 ต.ค. 2560 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครทุนช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือน
วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 ยื่นเอกสารหลักฐาน ณ กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3
วันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 สัมภาษณ์ ณ กองสวัสดิการนักศึกษา(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 ประกาศผลการสัมภาษณ์

หลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง

  1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า – หลัง)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา
  3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2559