Personels

บุคลากรประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ. เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

Working place: อาคาร 19 ชั้น 4, Tel: 0-2697-6710, Email: chalermchon_vis@utcc.ac.th

การศึกษา Educations

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปี 2539
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ปี 2542

วิชาที่สอน Teaching Subjects

 • ฝึกฝีมือช่างพื้นฐานวิศวกรรม
 • เขียนวิศวกรรมแบบ 1
 • วิชาเขียนแบบวิศวกรรม 3 (ขั้นสูง)
 • สถิติวิศวกรรม
 • เศรษฐ์ศาสตร์วิศวกรรม
 • ออโตเมชัน
 • การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM)
 • การควบคุมคุณภาพ
 • Basic Logistics and Supply Chain , IT for Logistics

ผลงานด้านวิชาการ Researches and Academic Works

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (Publications)

 • ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP), 2541
 • การพัฒนาโปรแกรมสร้างคำสั่ง NC code สำหรับเครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า (Wire Cut), 2542
 • การพัฒนาไฟล์ NC สำหรับเครื่องกัดชนิด 3 แกนจากไฟล์ STL, 2543
 • การพัฒนาโปแกรม PLC ในการควบคุมชุดทดลอง FMS, 2543
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานชุดทดลอง FMS,2543
 • การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมเครื่องตัดเหล็กด้วยตัดแก๊สอัตโนมัติ, 2544
 • กรณีศึกษาการปรับปรุงผังโรงงานทำแม่พิมพ์สำหรับแผงวงจรอีเล็กทรอนิกส์, 2545
 • การลดต้นทุนในขบวนการทดอาหาร , 2546

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

 • บทความเรื่อง “กรณีศึกษาการปรับปรุงผังโรงงานทำแม่พิมพ์สำหรับแผงวงจรอีเล็กทรอนิกส์” ,
 • วารสารทางวิชา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2545
 • บทความเรื่อง “การคำนวณภาคตัดขวางโดยวิธี Slicing STL” ,
 • การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network) พ.ศ 2546
 • บทความเรื่อง “การสร้าง NC Code จากโปรแกรม AutoCAD เพื่อใช้ควบคุม Wire-cut machines”,
 • การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network)  พ.ศ 2546
 • บทความเรื่อง “การลดต้นทุนในกระบวนการทอดอาหาร”,  การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ
 • (IE Network)  พ.ศ 2547
 • บทความเรื่อง “การลดต้นทุนในกระบวนการทอดอาหาร”,  การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ
 • (IE Network)  พ.ศ 2549
 • บทความเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจควบคุมจังหวะสัญญาณไฟจราจรโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์” , การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network)  พ.ศ 2550
 • บทความเรื่อง “การใช้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อกำหนดประสิทธิภาพที่ตั้งคลังสินค้า” , การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network)  พ.ศ 2551

ประสบการณ์ทำงาน Working Experiences

ปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่มต้นทำงานเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539

งานวิจัยและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์
 

 • ที่ปรึกษาในโครงการระยะสั้นเรื่อง “Supply Chain Management Enterprise Diagnosis “  จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จำนวน 3 โรงงาน ปี พ.ศ. 2547 ระยะเวลา 6 เดือน ได้แก่
  1)  T. THAI SNACK FOODS co.,tld  (ผลิตปลกหมึกอบกรอบ)
  2)  THAI-CHINA FLAVAURS AND FRAGRANCES INDUSTRY Co.,ltd  (ผลิตหัวน้ำหอม)
  3)  ASIA GARMENT Co.,Ltd   (ผลิตเสื้อผ้าส่งออก)โ
 • ครงการศึกษาความเหมาะสมของระบบกระจายสินค้าและบริการ (Logistics) เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่สี่แยกอินโดจีน   ขอรับทุนวิจัยจากจังหวัดพิษณุโลก, 2547
 • โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ณ พื้นที่สี่แยกอินโดจีน   ขอรับทุนวิจัยจากจังหวัดพิษณุโลก, 2548
 • โครงการพัฒนาระบบกระจายสินค้าและบริการ (Logistics Center) ขององค์การคลังสินค้า, 2549. ขอรับทุนวิจัยจากกระทรวงพาณิชย์
 • โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล , 2550. ขอรับทุนวิจัยจากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ , 2551 ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ความชำนาญ

 • การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเฉพาะทางในงาน วิศวกรรมและระบบฐานข้อมูล
 • การออกแบบและการควบคุมการผลิตทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรม CAD/CAM
 • การออกแบบและการควบคุมในระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automation)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต
 • การจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

การดูงาน /ฝึกอบรม ในและต่างประเทศ

 • Installation, Programming and Operation of Bosch Scara Robot SR60, PLC CL200 and PV2 Profibus. 
  สิงค์โปร์ 17 -20 กุมภาพันธ์ 2541
 • Business Process Redesign Using Simulation with Arena Software, M-FOCUS Ind.
  ไทย 19 – 21 พฤศจิกายน 2546
 • Application Fundamentals, Microsoft Axapta (ERP Program), @Vantage Ind.
  ไทย 22-23 เมษายน 2547
 • MATHLAB Release 14 Suite course (MATHLAB7 Fundamentals, Simulink for Modeling and Advanced Programming Techniques)
  ไทย 2-19 กุมภาพันธ์ 2548
 • ฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์
  ฮองกง ธันวาคม 2548
 • ศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ ในส่วนท่าเรือ
  จีน กุมภาพันธ์ 2549

อื่นๆ

 • อาจารย์พิเศษ ในหัวข้อ “การเขียนแบบวิศวกรรม” ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัฒฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2544 – 2545
 • วิทยากรอบรม Microsoft Access ให้แก่บุคคลกรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี พ.ศ. 2541
 • ที่ปรึกษาโปรแกรมระบบเงินกู้ยืมเงินส่งเสริมชาวไร้อ้อยของโรงงานน้ำตาลระยอง พ.ศ. 2544-2549
 • เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ และระบบ Traceability ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ

 • รางวัลชมเชยในการนำผลงานวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการไปประยุกต์ใช้ดีเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2547 เรื่อง การลดต้นทุนในกระบวนการทอดอาหาร , วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย