Personels

บุคลากรประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

กาญจนา กาญจนสุนทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร

Asst.Prof.Dr. Kanchana Kanchanasuntorn

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

Working place: อาคาร 19 ชั้น 4, Tel: 0-2697-6709, Email: kanchana_kan@utcc.ac.th

Asst.Prof.Dr.Kanchana Kanchanasuntorn is Professor within Engineering and the Environment at the University of the Thai Chamber of Commerce.

การศึกษา Educations

วิชาที่สอน Teaching Subjects

ปริญญาตรี
 1. NS30 - การควบคุมคุณภาพ
 2. NA30 - การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์
 3. NS201 - สถิติวิศวกรรม
ปริญญาโท
 1. MN501 - การจัดการโซ่อุปทาน

ผลงานด้านวิชาการ Researches and Academic Works

National Journal

 • การสำรวจปัญหา และการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ERP กับอุตสาหกรรมในประเทศไทย - ผศ.ดร. กาญจนา กาญจนสุนทร และ ผศ.ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | Volumn: 34 No.1 | Published: 2014 | ประเทศไทย
 • กรอบแนวคิดในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง - ผศ.ดร. กาญจนา กาญจนสุนทร

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | Volumn: 32 No.1 | Published: 2012 | ประเทศไทย
 • เทคนิคการจำลองสถานการณ์เพื่อการหาคำตอบที่เหมาะสม (Simulation - Optimization Technique) - กาญจนา กาญจนสุนทร

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | Published: 2007 | ประเทศไทย
 • Combining Supply Chain Simulation and Optimization for Inventory Analysis in Agro-Food Industry - Kanchanasuntorn, K.

  Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand | ISSN 0857-7951 | Published: 2006 | ประเทศไทย

International Journal

 • An Approximate Periodic Model for Fixed Life Perishable Product in A Two Echelon Inventory System - Kanchanasuntorn, K. and Techanitisawad, A.

  International Journal of Production Economics | Volumn: 100 | Issue: 1 | Published: 2006 | Page Rank: 101 - 115 | doi: 10.1016/j.ijpe.2004.10.010

National Conference

 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารและการไหลของข้อมูลในองค์กร กรณีศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง - นันทิยากร ลักษณะแก้ว, กาญจนา กาญจนสนุทร

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา ธนาคารซูมิโตโม่ มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น แผนก เงินฝาก - ดากานดา เกิดวิเชียร, กาญจนา กาญจนสุนทร

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การจำลองสถานการณ์สำหรับการให้บริการลานพักตู้สินค้า (Container Depot) - ปิติ วงศ์กนกสิน, กาญจนา กาญจนสุนทร

  Proceeding of Thai VCML 2016การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตมุ้งครอบ - เอกศักดิ์ ซำศิริพงษ์, กาญจนา กาญจนสุนทร์ และ เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง

  การประชุมข่ายงานวิศวกรรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 10 | Published: 2007 | ภูเก็ต, ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจควบคุมจังหวะสัญญาณไฟจราจรโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ - ชินทัศน์ ไชยเขตต์, เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง และ กาญจนา กาญจนสุนทร

  การประชุมข่ายงานวิศวกรรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 10 | Published: 2007 | ภูเก็ต, ประเทศไทย
 • Transportation Cost Reduction for Herbal Product Distribution : A Case study in Prachinburi Province - Kanchana Kanchanasuntorn, Maisopha C.2, Chancharoen P., and Singhawiboon W

  การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 4 | Published: 2007 | โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, เชียงใหม่, ประเทศไทย
 • ผลกระทบของสารเสริมสภาพพลาสติก และฟิลเลิอร์ชนิดผงในพีวีซีชนิดยืดหยุ่น - กาญจนา กาญจนสุนทร, สมชาย พัวจินดาเนตร และชูเวช ชาญสง่าเวช

  การประชุมข่ายงานวิศวกรรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4 | Published: 1998 | กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • ส่วนผสมที่เหมาะสมของวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิตพีวีซีชนิดยืดหยุ่น - กาญจนา กาญจนสุนทร, สมชาย พัวจินดาเนตร และชูเวช ชาญสง่าเวช

  การประชุมข่ายงานวิศวกรรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4 | Published: 1998 | ประเทศไทย

International Conference

 • Determination and Analysis of Inventory Policies for Time-Varying Demand Problem Applied on Continuous Probability Distributed Demand - Kanchanasuntorn K., Neawdong M. and Yodsuwa S.

  2010 International Conference on Education and Management Technology (ICEMT 2010) | Published: 2010 | Cairo, Egypt
 • “Aligning Supply and Demand in Textile Industry: Using Supply Chain Coordination and Project Management Technique” - Kanchanasuntorn K. and Timontri M.

  The 1st International Conference on Logistics and Transport 2009 | Published: 2009 | Thailand
 • Approximate Periodic Models for a Three -Echelon Inventory-Distribution System - Kanchanasuntorn K. and Techanitisawad A.

  The Asia Conference on Intelligent Manufacturing | Published: 2008 | Japan
 • An Approximate Net Profit Model for a Fixed-Life Perishable Product in a Two-Echelon Inventory System - Kanchanasuntorn, K. and Techanitisawad, A.

  The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2007 | Published: 2007 | Hong Kong
 • A Slow-Moving Demand Model for a Fixed-Life Perishable Product in a Two-Echelon Inventory System - Kanchanasuntorn, K.

  The International Conference of Operation and Supply Chain Management 2007 | Published: 2007 | Thailand

ประสบการณ์ทำงาน Working Experiences

 1. 2008 - 2009: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย, ประเทศไทย
 2. 2007 - 2008: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ประเทศไทย
 3. 2005 - 2006: 2005 หัวหน้าภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม , คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
 4. 1994 - 1995: วิศวกรโรงงาน , กลุ่มบริษัทเกษตรรุ่งเรืองพืชผลจำกัด, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ Professional Skills

 1. การบริหารสินค้าคงคลัง
 2. การจำลองสถานการณ์ ด้วยการใช้ซอฟแวร์ Arena
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักสถิติ
 4. การควบคุมคุณภาพด้วยหลักการทางสถิติ

ความสนใจ Interesting Areas

 1. การบริหารงานสินค้าคงคลัง
 2. การจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Arena
 3. การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ Computer Skills

 1. Arena Simulation Software
 2. Minitab (Statistical Software)

รางวัลที่ได้รับ Awards

 1. 2001 - Royal Thai Government Scholarship to study doctoral program at AIT
 2. 1994 - Second Class Honor in Bachelor degree of Engineering