Personels

บุคลากรประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

สุวรรณี อัศวกุลชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย

Assoc.Prof.Dr. Suwannee Adsavakulchai

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

Working place: สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (อาคาร 7 ชั้น 3), Tel: 0-2697-6712, Email: suwannee_ads@utcc.ac.th

Assoc.Prof.Dr.Suwannee Adsavakulchai is Professor within Engineering and the Environment at the University of the Thai Chamber of Commerce.

การศึกษา Educations

ผลงานด้านวิชาการ Researches and Academic Works

National Journal

 • การประยุกต์ใช้ไดจ์คสตร้าอัลกอริทึมเพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุด - สุวรรณี อัศวกุลชัย

  วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Volumn: 6 No.1 | Published: 2017
 • การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกลในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ - สุวรรณี อัศวกุลชัย

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Volumn: 3 No.1 | Published: 2016 | ประเทศไทย
 • การเปรียบเทียบหลักสูตรการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย - สุวรรณี อัศวกุลชัย

  วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | Volumn: 1 No.2 | Published: 2016 | full paper

International Journal

 • EDMS: Electronic Document System to Improve Process Performance - Adsavakulchai S.

  Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies | Volumn: 2 | Issue: 12 | Published: 2016 | Page Rank: 1154 - 1157 | full paper
 • An Automatic Moving Stage in Optical Microscope - Adsavakulchai S

  APHEIT International Journal | Volumn: 5 No.2 | Published: 2016 | Page Rank: 22 - 27 | full paper

National Conference

 • แอพพลิเคชั่นแนะนำการออกกำลังกายภายในศูนย์ออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบนระบบปฏิบัติการ IOS - นิรัติศัย ไก่แก้ว และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • สถาปัตยกรรมองค์กรกองทัพไทยเพื่อปฎิบัติการแบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง - ฉริญญรัชช์ เลิศคอนสาร และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนผู้สูงอายุในการรับประทานยาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ - พิสิฏร์ บุญทวีสุขสันต์ และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ - สัณห์ฤทัย คล้ายนาวิน และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • การประยุกต์ใชระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจเพื่อแก้ปัญหาการจัดการวัสดุในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด - ภัสวันต์ ภาราทอง และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้แนวคิด Driving Regional Economy: Building the Competiveness in Agricultural, Industrial and Service supply Chain เป็นการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ThaiVCML) ครั้งที | Published: 2016 | ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, ประเทศไทย | full paper

International Conference

 • Strategic Approach to Logistics Management - Adsavakulchai S.

  Logistics | Published: 2016 | Grande Centre Point Ratchadamri Hotel., Thailand

ประสบการณ์ทำงาน Working Experiences

 1. 2015 - ปัจจุบัน: Guest lecturer, Faculty of Information and Communication, Stuttgart Media University , Germany
 2. 2012 - 2015: Director of Research, , School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
 3. 2012 - pres: Director of Master Degree Program in Informatics Engineering, School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand 
 4. 2008 - 2010: Associate Dean for Administrative Affairs, School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
 5. 2005 - ปัจจุบัน: Professor in Department of Computer Engineering, School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
 6. 2004 - 2005: Assistant Professor, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand
 7. 2001 - 2003: Program Co-ordinator (Air Quality Research and Development project), Thailand Research Fund, Thailand
 8. 2001 - 2003: Lecturer in The Joint Graduate School of Energy and Environment, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand
 9. 2000 - 2001: Assistant Program Co-ordinator (Air Quality Research and Development project), Thailand Research Fund, Thailand
 10. 1999 - 2001: Research associate in the Environment and Health Program, Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand
 11. 1998 - 1998: Instructor in Department of Information Technology, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasart University, Thailand
 12. 1997 - 1997: Research associate in STAR Programme, Asian Institute of Technology, Thailand
 13. 1993 - 1996: Lecturer in Department of Information Management for Environment and Natural Resources, Faculty of Environment and Natural Resources studies, Mahidol University, Thailand
 14. 1992 - 1993: Lecturer in Department of Computer Science, Faculty of Science, Bangkok University, Thailand
 15. 1990 - 1992: Quality Control Assistant, CIBA-GEIGY Co., Ltd., Thailand
 16. 1987 - 1990: Medical Technologist, Bangkok General Hospital, Thailand

ความสนใจ Interesting Areas

 1. Sustainable Agriculture Information Systems
 2. Environmental Health Information Systems
 3. Medical Record Information System
 4. Medical Image Processing
 5. Remote Sensing and Geographic Information Systems
 6. JERS-1, LANDSAT, AVHRR NOAA image processing with ENVI, ERMAPPER, ERDAS software
 7. Spatial Analysis using ARC/INFO, IDRISI, SURF
 8. Statistical Analysis by using SPSS for windows
 9. Some computer programming
 10. System dynamics

รางวัลที่ได้รับ Awards

 1. 2003 - Postdoctoral fellowship at National Research Council Canada (Ottawa)
 2. 2000 - Japan International Cooperation Agency (JICA)
 3. 1999 - AIT Alumni Association
 4. 1998 - Regional Education Development Program (REDP) funded by the Government of Japan for research association.
 5. 1997 - Royal Thai Government Scholarship
 6. 1994 - Young Scientist Researcher Award