Personels

บุคลากรประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร. ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

Thoranin Sujjaviriyasup

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

Working place: อาคาร 19 ชั้น 4, Tel: 0-2697-6707, Email: thoranin_suj@utcc.ac.th

Dr. Thoranin Sujjaviriyasup is a lecturer in department of logistics engineering at University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC). He has joined the UTCC since April, 2015. He graduated with bachelor degree of engineering (chemical engineering) from King Mongkut's University of Technology North Bangkok in 2007. Afterward, he obtained master degree of science (statistics) in 2010 from Kasetsart University. In 2014, he obtained doctorate of philosophy in industrial engineering from Khon Kaen University (KKU). His research focuses on hybrid forecasting techniques, which take advantages of each model to reduce drawbacks of one other. His articles concerning hybrid forecasting models have been accepted for publication in journals that are indexed in either ISI, SCOPUS, or TCI. For his computer skills, he is a person who loves to exploit R programming language in order to develop the novel models and also to use R for statistical analyses due to its GNU General Public License. Moreover, he is trained to employ SAS and SAS macro for database management and statistical analysis as well.

การศึกษา Educations

 • 2555 - 2557: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
 • 2551 - 2553: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สถิติ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
 • 2546 - 2550: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย

วิชาที่สอน Teaching Subjects

ปริญญาตรี
 1. BN302 - การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก
 2. NL417 - การจัดการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
 3. NS308 - การตัดสินใจสำหรับระบบบริการ
 4. NX005 - โลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจ
ปริญญาเอก
 1. LD712 - ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางด้านโลจิสติกส์

ผลงานด้านวิชาการ Researches and Academic Works

National Journal

 • ตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางคอมปาวด์รายเดือนของประเทศไทย - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 33 | TCI | Volumn: 33 No.1 | Published: 2017 | Page Rank: 15 - 30
 • เทคนิคการพยากรณ์แบบผสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุกรรมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรายปีของประเทศไทย - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 | TCI | Volumn: 27 No.3 | Published: 2017 | Page Rank: 1 - 13
 • Role of hybrid forecasting techniques for transportation planning of broiler meat under uncertain demand in Thailand - Thoranin Sujjaviriyasup, Komkrit Pitiruek

  KKU ENGINEERING JOURNAL | TCI | Volumn: 4 | Published: 2014 | Page Rank: 427 - 435

International Journal

 • A new class of MODWT-SVM-DE hybrid model emphasizing on simplification structure in data pre-processing: A case study of annual electricity consumptions - Thoranin Sujjaviriyasup

  Applied Soft Computing Journal | Science Citation Index Expanded | Volumn: 54 | Published: 2017 | Page Rank: 150 - 163 | doi: 10.1016/j.asoc.2017.01.022
 • Predicting prices of agricultural commodities in Thailand using combined approach emphasizing on data pre-processing technique - Thoranin Sujjaviriyasup

  Songklanakarin Journal of Science and Technology (Article in press) | SCOPUS | Published: 2017
 • Cassava transportation planning under uncertain demand using hybrid algorithm: Case study of Roi Et province - Thoranin Sujjaviriyasup, Komkrit Pitiruek

  Advanced Materials Research | SCOPUS | Volumn: 931 - 932 | Published: 2014 | Page Rank: 1658 - 1663
 • Hybrid ARIMA-support vector machine model for agricultural production planning - Thoranin Sujjaviriyasup, Komkrit Pitiruek

  Applied Mathematical Sciences | SCOPUS | Volumn: 7 | Published: 2013 | Page Rank: 2833 - 2840
 • Agricultural product forecasting using machine learning approach - Thoranin Sujjaviriyasup, Komkrit Pitiruek

  International Journal of Mathematical Analysis | SCOPUS | Volumn: 7 | Published: 2013 | Page Rank: 1869 - 1875
 • Comparison of sludge granule and UASB performance by adding chitosan in different forms - Boonyarit Nuntakumjorn, Wuthichok Khumsalud, Naret Vetsavas, Thoranin Sujjaviriyasup, Chantaraporn Phalakornkule

  Chiang Mai Journal of Science | Science Citation Index Expanded | Volumn: 35 | Published: 2008 | Page Rank: 95-102

ประสบการณ์ทำงาน Working Experiences

 1. 2558 - ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ประเทศไทย
 2. 2556 - 2558: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประเทศไทย
 3. 2554 - 2554: เจ้าหน้าที่สำรวจภัย, บริษัทกรุงเทพประกันภัย, ประเทศไทย
 4. 2554 - 2555: นักสถิติและโปรแกรมเมอร์, Copenhagen Shipping Exchange (CPHSE), ประเทศไทย
 5. 2553 - 2553: นักคณิตศาสตร์ประกันภัย, บริษัทกรุงเทพประกันภัย, ประเทศไทย
 6. 2550 - 2551: เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา, บริษัทแพนเอเซียเลทเธอร์ จำกัด, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ Professional Skills

 1. Hybrid forecasting techniques
 2. Statistical analysis
 3. Statistical model

ความสนใจ Interesting Areas

 1. Hybrid forecasting techniques
 2. Statistical analysis
 3. Machine learning
 4. Statistical model
 5. Data mining
 6. Heuristics

ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ Computer Skills

 1. R programming language
 2. SAS / SAS macro
 3. AMPL
 4. VBA
 5. JAVA