งานวิจัย

Research

We publish your research here

Issue

ตารางสรุป บทความวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557 ( 1 มิถุนายน 2557- 31 กรกฏาคม 2558) คณะวิศวกรรมศาสตร์

Journal Proceeding
ระดับชาติ (TCI) ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
ฐานข้อมูล (ISI/SCOPUS) ฐานข้อมูลอื่น ๆ
1 4 6 43 8

ตารางสรุป บทความวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557 ( 1 มิถุนายน 2557- 31 กรกฏาคม 2558) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย ชื่อวารสาร ฉบับที่ ปีที่ หน้าที่ เดือน ปี ที่ตีพิมพ์ อยู่ในฐานข้อมูล
1 เกมเมืองน่าอยู่ สุวรรณี อัศวกุลชัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 18 กค.-ธค. 2557  
2 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ ระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ สุวรรณี อัศวกุลชัย และ เดวิช บรรเทา วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 47 กค.-ธค. 2557  
3 การประเมินประสิทธิภาพของประเทศในกลุ่มอาเซียนก่อนการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ: การประยุกต์ใช้ Undesirable Output Data Envelopment Analysis, อรรถพล สืบพงศกร และ วัชรวี จันทรประกายกุล วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (NIDA Economic Review, 2 8 100-134 Jul-57 TCI

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย ชื่อวารสาร ฉบับที่ ปีที่ หน้าที่ เดือน ปี ที่ตีพิมพ์ อยู่ในฐานข้อมูล
1 The Logistics Collaboration in Supply Chain of Orchid Industry in Thailand Hortrawaisaya, C., Chandraprakaikul, W., and Suthikarannarunai, N. Review of Integrative Business and Economic Research 3   147-156 2014 Proquest
2 Development Quality Assurance Models for Rice Supply Chain in Thailand Chaiwongkiat C. and Baramechai M.  Review of Integrative Business and Economic Research 3     2014 Proquest
3 Oil Distribution through Pipeline Expansion under Levelized Tariff: Study on Sustainable Energy Strategy in the Northern Region of Thailand Natthaporn Buaphut and Nanthi Suthikarnnarunai Advanced Materials 962-965   1943-1946 2014 SCOPUS
4 Airline Network Analysis of ASEAN International Airport Region Nattapong Jantachalobon, Pongtana Vanichkobchinda, and Nanthi Suthikarnnarunai The Open Transportation Journal 8 1 19-25 2014 SCOPUS
5 Performance Improvement by Logistics Collaboration Management Model for Orchid Flower Industry in Thailand Chattrarat Hotrawaisaya, Watcharavee Chandraprakaikul, and Nanthi Suthikarnnarunai Engineering Management Research 3 2   2014 Proquest
6 A Location Analysis of the Distribution Center and Logistics Hub in The Greater Mekong Subregion, Thongyu Khongkun, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong Review of Integrative Business and Economic Research 3   136-146 2014 Proquest
7 New Mixed Integer Programming for Facility Layout Design without Loss of Department Area Songwut Deechongkit, Rawinkhan Srinon Industrial Engineering Letters 4   21-27 2014 CrossRef/EBSCO
8 Prediction of Supply Chain of Water for Industry in Thailand  Suwannee Adsavakulchai Pensee Journal   76 Issue. 7  31-37  2014 ISI (Impact Factor:0.063 )
9 Optimization of pallet management for transportation efficiently  Suwannee Adsavakulchai International Journal of Management Science  1 2 43-46  2014 DRJI 
10 Spatial Analysis of Health Risk from Lead Contamination Suwannee Adsavakulchai Mitteilungen Klosternneuburg 64 4 296-310. 2014  (ISI Indexed, Impact Factor : 0.106) 

หนังสือรวมบทความเรื่องเต็ม (Proceeding) ระดับนานาชาติ  ประจำ ปีการศึกษา 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย ชื่อการประชุม สถานที่ วันที่ไปนำเสนอ
1 A Design Framework of Mobile Application for Volunteer Management Suparerk Manitpornsut, Rawinkhan Srinon, and Suparuch Sriploy The 4th Intenational Conference on Convergence and its Application Korea Nov 12-14, 2014
2 Special Economic Zone: Facts, Roles, and Opportunities of Investment P. Pakdeenurit, N. Suthikarnnarunai, and W. Rattanawong The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014 Vol II Hong Kong March 12 - 14, 2014
3 Effects of Pipeline Extension and Network Robustness Evaluation: the Case Study of Oil Distribution to the Northern Region of Thailand Natthaporn Buaphut, and Nanthi Suthikarnnarunai The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014 Vol II Hong Kong March 12 - 14, 2014
4 Key Success Factor of Special Economic Zone for Thailand P. Pakdeenurit, N. Suthikarnnarunai, and W. Rattanawong The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014 Vol II Hong Kong March 12 - 14, 2014
5 Development of a quality assurance model for Thai-Jasmine rice supply chain Chaiwongkiat C. and Baramechai M.  SIBR-RDINRRU Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research Hong Kong Sep 27-28, 2014
6 The Collaborative Approaches in Social Networking  สุวรรณี อัศวกุลชัย The Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning in Prague 2014 (MAC-ETeL 2014) Prague, Czech Republic  October  16 - 17, 2014  
7 The study of uncertainty elements related to heat seal strength by comparison of standard testing methods Current Distribution in a Diagonal  Chana Yiangkamolsing and Kazuo Hishinuma  19th IAPRI World Conference on Packaging  Victoria University, Melbourne  15-18 June 2014 
8 MHD Accelerator and Acceleration Performance  Sariranya Promson, Tomohiroashi Tanaka, Thanat Rungsirathana and Kazamasa Takah       

หนังสือรวมบทความเรื่องเต็ม (Proceeding) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย ที่ประชุม สถานที่ วันที่ไปนำเสนอ
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกอาหารสัตว์ ก้าวไกล ยงวรรณกร และวัชรวี จันทรประกายกุล การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
2 การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนของสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกดั นนทชา วัชรเวชศฤงคาร และวัชรวี จันทรประกายกุล การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
3 การปรับปรุงพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรมไก่แปรรูป กรณีศึกษา ชัยสุนทรฟาร์ม เพ็ญศิริ กอสิทธิไพศาล พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา และวัชรวี จันทรประกายกุล การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
4 การคัดเลือกซัพพลายเออร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพผลิต วิไลภรณ์ สิงหาทอ และวัชรวี จันทรประกายกุล การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
5 การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร โดยการแก้ปัญหาความสูญเสียเวลา จากการปรับเปลี่ยนสูตรการผลิต และ ความสูญเสียเวลาเนื่องจากความขัดข้องของเครื่องจักร กรณีศึกษา โรงงานผลิตพลาสติกชนิดปรุงแต่ง ชานนท์ อินตานนท์ และ รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
6 การปรับปรุงประสิทธิผลการให้บริการลูกค้าเพื่อการรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า กรณีศึกษา : หอการค้าไทย พรวิไล อัคราสรณีย์ และ กาญจนา กาญจนสุนทร การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
7 การจัดระบบคลังสินค้าของชิ นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการสนับสนุนคลังเอธานอล กรณีศึกษา แผนกซ่อมบำรุง บริษัท X.X.X. จ้ากัด จีรพา วงค์ธิดา และ วันชัย รัตนวงษ์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
8 การศึกษาปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้า กรณีศึกษาบริษัท พีพีพี เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด จิรภัทร กิมเฮียะสวัสดิ์ และ วันชัย รัตนวงษ์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนค่าขนส่งทางเรือ (Sea Freight) เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน: กรณีศึกษา บริษัท คาร์กิลล์สยาม จ้ากัด ระวีวรรณ ชินเสนา และ วันชัย รัตนวงษ์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
10 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานโดยใช้กระบวนการล้าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ และศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน กรณีศึกษา บริษัท ABC (ประเทศไทย) จ้ากัด ชนิตา โล่ธนรุ่งโรจน์, วันชัย รัตนวงษ์ และ วรินทร์ วงษ์มณี การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
11 การพัฒนาระบบ Logistics และ Supply Chain ของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปยางพารา SLM ภาคใต้ จังหวัดสตูล ชุติกาญจน์ สุขลิม และ วันชัย รัตนวงษ์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
12 การจัดการซัพพลายเชน และโลจิสติกส์ :กรณีศึกษาบริษัท เออีไอ (ไทยแลนด์) จ้ากัด มณีรัตน์ โพธิ์สฤษดิ์ และ วันชัย รัตนวงษ์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
13 การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนและการแก้ปัญหาความสูญเปล่าในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาล AAA จังหวัดนนทบุรี จิรวัฒน์ วรรณศิริ และ นันทิ สุทธิการนฤนัย การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเรียงสินค้าบนยานพาหนะ กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี จ้ากัด อังกูร แช่มกลิ่น และ นันทิ สุทธิการนฤนัย การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
15 การก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับอุปสงค์ กรณีศึกษา บริษัท เอเอเอ จ้ากัด ณิชารีย์ ปรีดาธนาภิรักษ์ และ รวินกานต์ ศรีนนท์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
16 การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการจัดการคลังสินค้าของธุรกิจ SMEs ในพื นที่เศรษฐกิจชายแดน จิรวดี อินทกาญจน์ และ วรินทร์ วงษ์มณี การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
17 การวิเคราะห์ต้นทุนของการผลิตและการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน พรรณวดี เมฆนันทไพศิฐ และ มณิสรา บารมีชัย การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
18 การวิเคราะห์ปริมาณการเติมเต็มสินค้าในระดับการให้บริการที่เหมาะสม และการวางแผนจัดก้าลัง สิริมา อมรพงษ์มงคล และ มณิสรา บารมีชัย การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 21-Nov-57
19 การผลิตให้เกิดประสิมธิภาพสูงสุด กรณีศึกษา โรงงานผลิตถุงพลาสติกแห่งหนึ่ง ประพันธ์ โพธิสาร, วัชรวี จันทรประกายกุล และ อรรถพล สืบพงศกร การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
20 การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการเข้าสู่ตลาดใหม่ จีรายุส ธิวะกะลิน, วัชรวี จันทรประกายกุล และ เฉลิมชมน์ ไวศยดำรง การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
21 การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับสินค้า บริษัท ABC จำกัด สาขาสุพรรณบุรี สิยาโน วัฒนพรพรหม และ กาญจนา กาญจนสุนทร การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
22 การศึกษาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ บริษัท BBB สกนธ์ สุกิจรัตนาภรณ์ และ สถาพร อมรสวัสด์ิวัฒนา การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
23 การพัฒนาระบบ Supply Chain ของธุรกิจเพาะพันธุ์และส่งออกปลาหมอสี Cross breed กรณีศึกษา ร้าน Friends & Fish สุธิดา ธีระวัฒนะชาติ และ รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
24 การวิเคราะห์ปัญหาและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง กรณีแผ่นพื้นคอนกรีต บริษัท XXX จำกัด สังวาลย์ กงชุน กาญจนา กาญจนสุนทร วัชรวี จันทรประกายกุล และ มณิสรา บารมีชัย การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
25 การศึกษาการวางแผนและพัฒนาธุรกิจขนมบะหมี่กรอบ คัม คัม ไปยังต่างประเทศ กรณีศึกษา ขนมบะหมี่กรอบ คัม คัม (Kum Kum) คณารัฐ สกุลว่องมงคล, วัชรวี จันทรประกายกุล และ อรรถพล สืบพงศกร การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
26 การปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัท AAA จำกัด เบญจมาภรณ์ แน่นอุดร และ กาญจนา กาญจนสุนทร การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
27 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัทขนส่งและจำหน่ายเมล็ดพืชอบ ABC จริยา รอดธรรม และ กาญจนา กาญจนสุนทร การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
28 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มยอดขายในธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา ABC จำกัด ภัทราภรณ์ กองประมูล และ ดร.สถาพร อมรสวัสด์ิวัฒนา การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
29 การปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานของแผนกบรรจุสินค้า โกดัง 14 ท่าเรือคลองเตย เสาวลักษณ์ นิลแวว, ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
30 การจัดเส้นทางเพื่อการลดต้นทุน กรณีศึกษา บริษัท ทีทีเค โลจิสติกส์ จำกัด วศิน ศรีเสน และ นันทิ สุทธิการนฤนัย การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
31 การลดต้นทุนการขนส่งเงินสดด้วยวิธีลดเวลาการส่งมอบและการเพิ่มรอบในการขนส่งสินค้า ให้กับธนาคารสาขากับตู้กดเงินสด ปรัชญ์ บุญแซม และ ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
32 การคำนวณหาต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด บรรพชนม์ มีลือการ และ ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
33 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการรับส่งพัสดุในจังหวัดสระบุรี ระหว่างการขนส่ง ผ่านศูนย์กระจายสินค้ากับผ่านตัวแทน เพื่อวางแผนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อภิญญา สิงขร และ นันทิ สุทธิการนฤนัย การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
34 การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเข้าพบลูกค้า กรณีศึกษา บริษัทดิจิเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด คงพล เลิศจิราการ และ รวินกานต์ ศรีนนท์ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
35 การปรับปรุง Layout ของคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งมอบสินค้า กรณีศึกษาของ บริษัท โฮยาเลนส์ ไทยแลนด์ จำกัด พงศ์กานต์ อัครวัฒน์เบญญาภา และ รวินกานต์ ศรีนนท์ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
36 การหาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งกระจายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด พชรน ทองอร่าม และ ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
37 การบริหารบรรจุภัณฑ์คงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กรณีศึกษา บริษัทเลี่ยงฮะเฮงอินเตอร์เนชั่นแนวรับเบอร์จำกัด สุกัญญา อินทสร และรจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
38 การพัฒนาธุรกิจเคมีภัณฑ์ประเภทน้ำยาทำความสะอาดผ้าส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม พรพุธ เหลืองวิริยะ และรจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
39 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ธุรกิจเคมีเกษตรในจังหวัดระยอง กรณีศึกษา ร้านสองเกษตร กิตติ บุญรักษา และวรินทร์ วงษ์มณี การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต 16-Oct-57
40 Analysis of Thermoelectric Generating System from Exhaust Heat with Electrical Network Methodology ผศ.ดร. วันชัย ฉิมฉวี การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37) โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จ.ขอนแก่น 19 – 21 พฤศจิกายน 2557
41 Management and Control System of Power Supplying to the load for a Small Wind–turbine Generator with the Embedded control System อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ผศ.ดร. วันชัย ฉิมฉวี การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37) โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จ.ขอนแก่น 19 – 21 พฤศจิกายน 2557
42 Electro-thermal Analysis in Thermoelectric Applications Research ผศ.ดร. วันชัย ฉิมฉวี การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37) โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จ.ขอนแก่น 19 – 21 พฤศจิกายน 2557
43 ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับควบคุมการพ่นยา/รดน้าและการเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายไร้สายสาหรับเรือพ่นยา/รดน้าทางการเกษตร อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37) โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จ.ขอนแก่น 19 – 21 พฤศจิกายน 2557