Our Career

หน้าที่การงานและความทรงจำเก่าๆ

งานอบรมและสัมมนา

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประชุมกับ Toyota เรื่องหลักสูตร
ประชุมออกแบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
Meeting for collabolating
ประชุมอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
Meeting Partners
อบรมการพัฒนาพื้นที่รอบรถไฟฟ้า
ผศ.ดร.ชนะ อบรม Car Design
โครงการสัมมนาคณะฯปี 2557 (เฟส 2)
สัมมนาคณะประจำปี 2555
งานปัจฉิมนิเทศ 2554
สัมมนาคณะที่อัมพวา