Our Career

หน้าที่การงานและความทรงจำเก่าๆ

อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผศ.ดร. วันชัย ฉิมฉวี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน พร้อมด้วย ครูอนุสรณ์ ครูปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้า ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค ณ.โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ